logo
Informacje dla posiadaczy obligacji KBS

Raport bieżący nr 4/2017

Data sporządzenia: 2017-06-12
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Informacja o Zebraniu Przedstawicieli
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 10 czerwca 2017 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie, na którym m.in.:

 1. Podjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 2. Podjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 3. Podjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krakowskiego Banku Spółdzielczego za rok 2016 zamykającego się sumą bilansową netto: 2 806 833 799,54 zł oraz zyskiem w wysokości 8 040 577,68 zł.
 4. Podjęto Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Banku.
 5. Zatwierdzono podział nadwyżki bilansowej za rok 2016 r. w kwocie 8 040 577,68 zł w sposób następujący:
  1. Na fundusz zasobowy 5 799 577,68 zł
  2. Na fundusz ogólnego ryzyka bankowego 2 000 000,00 zł
  3. Na oprocentowanie kwot wpłaconych na udziały 241 000,00 zł
 6. Oprocentowanie nalicza się i wypłaca za faktyczną liczbę dni z zastosowaniem stopy procentowej w wysokości 1,70 % w stosunku rocznym, według zasad określonych w §. 47 ust. 3 pkt 2) Statutu Banku. Różnicą wynikłą z naliczenia oprocentowania należy uznać fundusz zasobowy Banku.Wypłata oprocentowania nastąpi po upływie 14 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały. Członkom połączonych Banków Spółdzielczych: - Banku Spółdzielczego w Praszce,- Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach oprocentowanie udziałów nie przysługuje.
 7. Postanawiano stratę poniesioną od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. połączonego Banku Spółdzielczego w Praszce w wysokości: 1 398 562,20 zł oraz połączonego Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach w wysokości: 941 240,58 zł to jest w łącznej wysokości: 2 339 802,78 zł pokryć z funduszu zasobowego Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 8. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w Statucie Banku.
 9. Uchwalono największą sumę zobowiązań, jaką Bank może zaciągać, tj. 4.000.000.000 zł (słownie złotych: cztery miliardy).

Podstawa prawna: artykuł 17 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. W sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Raport bieżący nr 3/2017

Data sporządzenia: 2017-04-14
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Informacja poufna – uzyskanie informacji o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia Krakowskiego Banku Spółdzielczego z Bankiem Spółdzielczym w Praszce i Bankiem Spółdzielczym w Mierzęcicach
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 14.04.2017r. uzyskał informację o wpisie dokonanym w dniu 13.04.2017r. do Krajowego Rejestru Sadowego o połączeniu Krakowskiego Banku Spółdzielczego jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Praszce i Bankiem Spółdzielczym w Mierzęcicach jako bankami przejmowanymi.
Na podstawie uchwały nr 9 Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz uchwały nr 6/1/2016 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Praszce, Krakowski Bank Spółdzielczy przejmuje Bank Spółdzielczy w Praszce. Podstawa prawna działania połączonych banków jest statut banku przejmującego -
Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Na podstawie uchwały nr 10 Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz uchwały nr 10/2016 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach, Krakowski Bank Spółdzielczy przejmuje Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach. Podstawa prawna działania połączonych banków jest statut Banku przejmującego - Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Podstawa prawna: artykuł 17 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. W sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Raport bieżący nr 2/2017

Data sporządzenia: 2017-03-03
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Informacja poufna – uzyskanie zgody KNF na połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Mierzęcicach
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie z dniem 30 września 2016 r. Krakowskiego Banku Spółdzielczego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS 0000078979 jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Mierzęcicach zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS 0000150910 - jako bankiem przejmowanym.O rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym finalizującej połączenie Banków Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Podstawa prawna: artykuł 17 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Raport bieżący nr 1/2017

Data sporządzenia: 2017-03-03
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Informacja poufna – uzyskanie zgody KNF na połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Praszce
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie z dniem 30 września 2016 r. Krakowskiego Banku Spółdzielczego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS 0000078979 jako banku przejmującego z Bakiem Spółdzielczym w Praszce zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS 0000079237 - jako bankiem przejmowanym. O rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym finalizującej połączenie Banków Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Podstawa prawna: artykuł 17 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Raport bieżący nr 1 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-14
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji, informuje, iż w dniu 14 lipca 2016 r. uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym, od dnia 14 lipca 2016 r., Krakowski Bank Spółdzielczy rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

 

skontaktuj się z nami
Pełna treść zgody
Pełna treść zgody
Pełna treść zgody

* Pola obowiązkowe

Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków (zwany dalej „Bankiem”) jest administratorem podanych w formularzu danych osobowych. Bank informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Bank informuje ponadto, że o ile nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank doraźnie w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi na pytanie. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz możliwość ich poprawiania. Osobom udostępniającym dane przysługuje także prawo do wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez zamieszczenie takiego żądania w treści formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl.). Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa).
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, (zwany dalej: ”Bankiem”), w celu telefonicznej prezentacji informacji i usług oferowanych przez Bank, tj. na używanie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank w celu telefonicznego marketingu produktów i usług banku do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez wpisanie takiego oświadczenia do formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl. lub przez złożenie do Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody), odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.”)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, (zwany dalej: ”Bankiem”), w celu prezentacji informacji i usług oferowanych przez Bank za pomocą poczty elektronicznej, tj. zgodnie Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank w celu marketingu produktów i usług banku za pomocą poczty email, do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez wpisanie takiego oświadczenia do formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl. lub przez złożenie do Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody), odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.”)

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt "Wiosenny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt mieszkaniowo-

hipoteczny KBS

Promocja do

30.09.2018r

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki III edycji konkursów

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.