logo
Informacje dla posiadaczy obligacji KBS

Typ raportu: Raport bieżący numer 6/2023
Data sporządzenia: 31.05.2023
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Informacja o przedterminowym wykupie obligacji serii SBK0923, wyemitowanych w dniu 20 września 2013 roku.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że Bank dokonał przedterminowego wykupu obligacji na okaziciela serii SBK0923, notowanych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst pod skróconą nazwą: (ISIN: PLKRBSP00025), w liczbie 500 000 szt. w dniu 31 maja 2023 roku.
Wypłata należnych Obligatariuszom odsetek oraz wykup obligacji nastąpiły zgodnie z warunkami emisji i zostały przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Z dniem wykupu Emitent przestaje podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z regulaminu ASO, w związku z tym termin publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku podany w raporcie bieżącym nr 1/2023 nie obowiązuje.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Tomasz Styczyński - Prezes Zarządu
• Mariusz Kumorek - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer 4/2023
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie przekazuje informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17 maja 2023 r. uchwały nr 425/2023 w sprawie zawieszenia od dnia 19 maja 2023 r. obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii SBK0923 wyemitowanymi przez Krakowski Bank Spółdzielczy.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Tomasz Styczyński - Prezes Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer 3/2023
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Panu Sebastianowi Żbikowi funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Bank) informuje, że w dniu  28 marca 2023 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego podjętą w dniu 24 marca 2023 r.  o wyrażeniu zgody na powierzenie Panu Sebastianowi Żbikowi funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego. 
Rada Nadzorcza Banku w dniu 03 czerwca 2022 r. powołała do  Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego Pana Sebastiana Żbika ze skutkiem od dnia 06 czerwca 2022 r.  Ponadto Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Sebastiana Żbika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Informacja o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej Pana Sebastiana Żbika została przekazana w raporcie nr 5/2022 z dnia 03 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 pkt 1 ust 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Irena Wiktor – Wiceprezes Zarządu
• Mariusz Kumorek - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer 2/2023
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Powołanie osoby zarządzającej
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 01 marca 2023 r. powołał na funkcję prokurenta Krakowskiego Banku Spółdzielczego:
• Pana Tomasza Załogę,
• Pana Rafała Szafirskiego.
Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.
Życiorysy powołanych Prokurentów oraz stosowne oświadczenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 pkt 1 ust 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Tomasz Styczyński - Prezes Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer 1/2023
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2023.
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie przekazuje informacje o datach przekazania w 2023 roku raportów okresowych:
- raport roczny za 2022 rok przekazany zostanie w dniu 31 maja 2023 r.,
- raport półroczny za I półrocze 2023 roku przekazany zostanie w dniu 29 września 2023 r.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §19 pkt. 1.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Tomasz Styczyński - Prezes Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer 8/2022
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego  
Krakowski Bank Spółdzielczy informuje, że w dniu 21.10.2022 r. Zebranie Przedstawicieli uzupełniło skład Rady Nadzorczej o dwie dodatkowe osoby:
- Jakub Rynduch, 
- Jerzy Święch. 
Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Obecnie Rada Nadzorcza liczy 12 osób.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust. 1 pkt. 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Tomasz Styczyński - Prezes Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport półroczny numer 7/2022
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku  
Działając w imieniu Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie, jako emitenta obligacji na okaziciela serii SBK0923, przekazujemy w załączeniu – stosownie do treści Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu – Rozdział III „Raporty okresowe”, raport półroczny za rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:
• Tomasz Styczyński - Prezes Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący nr 6/2022
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Tomasza Styczyńskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Bank) informuje, że w dniu 09.09.2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego na prowadzonej stronie internetowej opublikowała komunikat o wyrażeniu zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na powołanie Tomasza Styczyńskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Rada Nadzorcza Banku w dniu 28.10.2021 r. powołała do  Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego Pana Tomasza Styczyńskiego ze skutkiem od 29.10.2021 r. Ponadto Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Tomasza Styczyńskiego na stanowisko Prezesa Banku pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Informacja o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej Pana Tomasza Styczyńskiego została przekazana w raporcie nr 19/2021 z dn. 29.10.2021 r.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" - § 5 ust. 1 pkt 9. 
Osoby reprezentujące podmiot:
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu
• Sebastian Żbik - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący nr 5/2022
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiana w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 03.06.2022 r. Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego wybrała Pana Sebastiana Żbika na Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego ze skutkiem od dnia 06.06.2022 r.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Życiorys Pana Sebastiana Żbika oraz stosowne oświadczenie stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" - § 5 ust. 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Tomasz Styczyński - p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący nr 4/2022
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiana w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Krakowski Bank Spółdzielczy informuje, że w dniu 31 maja 2022 roku Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego odwołało z Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego: Wiceprezesa Zarządu Wojciecha Góreckiego i Wiceprezesa Zarządu Artura Morawskiego - uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 pkt 1 ust 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Tomasz Styczyński - p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport okresowy numer 3/2022
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok
Działając w imieniu Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie, jako emitenta obligacji na okaziciela serii SBK0923, przekazujemy w załączeniu – stosownie do treści Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu – Rozdział III „Raporty okresowe”, Raport Roczny za 2021 rok.

Załączniki:

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r
 2. Sprawozdanie finansowe Krakowskiego Banku Spółdzielczego za rok 2021 r.
  Sprawozdanie finansowe Krakowskiego Banku Spółdzielczego za rok 2021 w formacie xml
 3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Krakowskiego Banku Spółdzielczego za rok 2021.
  Informacja dodatkowa I
  Informacja dodatkowa II
 4. Wizualizacje Sprawozdania finansowego za rok 2021.
  Wizualizacje Sprawozdania finansowego za rok 2021
 5. Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego za 2021 r.
  Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego za 2021 r
 6. Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności sprawozdania finansowego z obowiązującymi zasadami rachunkowości.
  Oświadczenie I
 7. Oświadczenie Zarządu o wyborze firmy audytorskiej.
  Oświadczenie II
 8. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania Banku.
  Oświadczenie o niezależności firmy audytorskiej
  Oświadczenie o niezależności kluczowego biegłego rewidenta
  Oświadczenie o niezależności kontrolera jakości wykonania zlecenia
  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Osoby reprezentujące podmiot:
• Tomasz Styczyński - p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący nr 2/2022
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiana daty przekazania Raportu Rocznego za 2021 rok
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje o zmianie daty przekazania Raportu Rocznego za 2021 rok z dnia 31 maja 2022 roku, wskazanej  w Raporcie Bieżącym nr 1/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku,  na dzień 16 maja 2022 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Tomasz Styczyński - p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący nr 1/2022
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2022
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie przekazuje informacje o datach przekazania w roku 2022 raportów okresowych:
- raport roczny za rok 2021 przekazany zostanie w dniu 31 maja 2022 r.,
- raport półroczny za rok 2022 przekazany zostanie w dniu 30 września 2022 r.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §19 pkt. 1.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Tomasz Styczyński - p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 20/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 08.12.2021 r. Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego wybrała Pana Artura Morawskiego na Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego ze skutkiem od dnia 13.12.2021 r.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Życiorys Pana Artura Morawskiego oraz stosowne oświadczenie stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" - § 5 ust. 1 pkt 9
Osoby reprezentujące podmiot:
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu
• Wojciech Górecki - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 19/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 28 października 2021 roku Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego powołała do Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego Tomasza Styczyńskiego na stanowisko p.o. Prezesa Zarządu ze skutkiem od dnia 29 października 2021 r.
Życiorys oraz stosowne oświadczenie p.o. Prezesa Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" § 5 ust. 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu
• Mariusz Kumorek – Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 18/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 28 października 2021 Piotr Kubaty - Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego złożył rezygnację z funkcji ze skutkiem od dnia 29 października 2021 r.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" § 5 ust. 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu
• Mariusz Kumorek – Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 17/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Krakowski Bank Spółdzielczy informuje, że w dniu 8 października 2021 roku Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego nadzorującego Pion Technologii i Operacji Pana Wojciecha Góreckiego – uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Życiorys oraz stosowne oświadczenie Wiceprezesa Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" § 5 ust. 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Piotr Zając - członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 16/2021
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 5 października 2021 roku Pan Edward Tłuszcz złożył rezygnację z pełnionej funkcji  Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dniem 5 października 2021 roku.
Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 9 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Piotr Zając - członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu


Typ raportu: Raport półroczny numer: 15/2021
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 roku  
Działając w imieniu Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie, jako emitenta obligacji na okaziciela serii SBK0923, przekazujemy w załączeniu – stosownie do treści Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu – Rozdział III „Raporty okresowe”, raport półroczny za rok 2021 wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
Załączniki:
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2021 r.
Raport za I półrocze 2021 r.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Irena Wiktor – Wiceprezes Zarządu
• Piotr Kubaty – Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 14/2021
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 27 sierpnia 2021 roku członek Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego Pani Joanna Mizińska złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 27 sierpnia 2021r.
Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 9 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Mariusz Kumorek – Wiceprezes Zarządu
• Jacek Gawęda – Pełnomocnik Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 13/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Krakowski Bank Spółdzielczy informuje, że w dniu 28 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego dokonała zmian w składzie Zarządu:

 • odwołała Wiceprezesa Pionu Technologii i Operacji Artura Mikołajczyka,
 • przyjęła rezygnację p.o. Prezesa Zarządu Dariusza Marcjasza,
  - powyższe uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia
 • oddelegowała członka Rady Nadzorczej Piotra Zająca do czasowego wykonywania czynności p.o. Prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego do czasu powołania na tę funkcję nowego p.o. Prezesa Zarządu, nie dłużej jednak niż na okres trzech miesięcy
  - uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Ponadto Rada Nadzorcza postanowiła, że do czasu powierzenia nowemu Wiceprezesowi Pionu Technologii i Operacji nadzór nad tym pionem sprawowany będzie kolegialnie przez wszystkich członków Zarządu.
Życiorys oraz stosowne oświadczenie oddelegowanego członka Rady Nadzorczej do Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust. 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu
• Jacek Gawęda – Pełnomocnik Zarządu

 

Typ raportu raport roczny numer: 12/2021
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy
Raport roczny Krakowskiego Banku Spółdzielczego za rok 2020
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok 2020.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu § 14.
Załączniki:
Raport roczny za rok 2020
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 w formacie xml
Informacja dodatkowa 2020 cz. I
Informacja dodatkowa 2020 cz. II
Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego za 2020 r.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta 2020 r.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor – Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu Raport bieżący numer: 11/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że raport roczny za rok 2020 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 5 maja 2021 roku, a nie jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. – w dniu 31 maja 2021 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2. Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu Raport bieżący numer: 10/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie 
Informacja  o  przekazaniu  do  publicznej  wiadomości  przez Krakowski  Bank Spółdzielczy wstępnych nieaudytowanych danych finansowych Banku za 2020 rok.
Zarząd  Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że podjął  decyzję o przekazaniu do wiadomości publicznej wstępnych niezaudytowanych danych finansowych Banku za 2020 rok.
Wybrane niezaudytowane dane finansowe publikowane według stanu na koniec 2020 roku obejmują następujące pozycje: bilans, rachunek zysków i strat oraz wybrane wskaźniki finansowe i  stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Prezentowane nieaudytowane dane finansowe będą jeszcze przedmiotem badania przez firmę audytorską i mogą ulec zmianie.
Podstawa prawna: 
Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacje poufne

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Dariusz Marcjasz - p.o. Prezesa Zarządu
 • Artur Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 9/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego - aktualizacja raportu nr 7/2021 z dnia 26.02.2021 r.
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 17.03.2021 r. Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia 25.02.2021 r. o powołaniu Pana Piotra Kubatego na Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Na mocy powyższej uchwały Pan Piotr Kubaty zostanie powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 16.06.2021 r. zamiast z dniem 16.09.2021 r. jak podano w raporcie z dnia 26.02.2021 r.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 8/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym - uzupełnienie raportu z dnia 25 lutego 2021 r.
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego w uzupełnieniu do raportu nr 6/2021z dnia 25 lutego 2021 r. w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje życiorys i stosowne oświadczenie Pani Elżbiety Staniszewskiej – Antoniak kuratora Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 7/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 25.02.2021 r. Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego wybrała Pana Piotra Kubatego na Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego ze skutkiem od dnia 16.09.2021 r.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Życiorys Piotra Kubatego oraz stosowne oświadczenie stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 6/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 25.02.2021 r. powziął informację, że decyzją z dnia 24 lutego 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego z dniem 1 marca 2021 r. ustanowiła kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym celem poprawy sytuacji Banku.
Funkcja kuratora zastała powierzona Pani Elżbiecie Staniszewskiej - Antoniak.
Pani Elżbieta Staniszewska - Antoniak ukończyła studia wyższe oraz posiada 28-letni staż pracy w bankowości, w tym 20-letni na stanowiskach kierowniczych.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 5/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego, że w dniu  25.02.2021 r. powziął informację, że decyzją z dnia 24 lutego 2021r. Komisja Nadzoru Finansowego z dniem 1 marca 2021 r. ustanowiła kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym celem poprawy sytuacji Banku.
Funkcja kuratora zastała powierzona Pani Elżbiecie Staniszewskiej - Antoniak.
Pani Elżbieta Staniszewska - Antoniak ukończyła studia wyższe oraz posiada 28-letni staż pracy w bankowości, w tym 20-letni na stanowiskach kierowniczych.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 4/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego dokonała zmian w składzie Zarządu:
odwołano Wiceprezesa Zarządu Andrzeja Grzybka z Zarządu Banku,
odwołano Wiceprezesa Zarządu Tomasza Tuteję z Zarządu Banku,
powołano Pana Mariusza Kumorka na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.
Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego podjęła także uchwałę o czasowym powierzeniu Wiceprezes Zarządu Pani Irenie Wiktor dodatkowo funkcji Wiceprezesa Zarządu Nadzorującego Pion Ryzyka, do obowiązków którego będzie należało między innymi nadzorowanie zarządzania ryzykami istotnymi w działalności Banku.
Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.
Życiorys powołanego Wiceprezesa Zarządu oraz stosowne oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 pkt 1 ust 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 3/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Informacja o datach przekazania raportów okresowych w roku 2021
Zarząd Krakowskiego  Banku Spółdzielczego z siedzibą w  Krakowie  przekazuje informacje o datach przekazania w roku 2021 raportów okresowych:
- raport roczny za rok 2020 przekazany zostanie w dniu 31 maja  2021 r.,
- raport półroczny za rok 2021 przekazany zostanie w dniu 30 września 2021 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §19 pkt 1.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 2/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Wybór przez Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie informacji
Zarząd Krakowskiego Bank Spółdzielczego w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 15.01.2021 r. informuje, że kadencja członków Rady Nadzorczej na podstawie statutu Banku wynosi 4 lata.
Oświadczenia członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego wymagane na podstawie załącznika nr 1 do Regulaminu alternatywnego systemu obrotu stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 pkt 1 ust 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz- p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 1/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Wybór przez Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego członków Rady Nadzorczej
Krakowski Bank Spółdzielczy informuje, że Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, na podstawie §16 ust. 3 pkt 15) Statutu, w związku z § 25 Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w dniu 15 stycznia 2021 r., po zakończeniu procedury wyborów do Rady Nadzorczej, zgodnie z protokołem głosowania, dokonało wyboru następujących członków Rady Nadzorczej:
• Aleksander Badzioch
• Marta Banach
• Joanna Bulsza
• Piotr Łanoszka
• Agnieszka Marks
• Joanna Mizińska
• Piotr Skoczek
• Wojciech Skruch
• Edward Tłuszcz
• Jarosław Wrona
• Piotr Zając
• Aleksandra Żak
Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 pkt 1 ust 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz- p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.