logo
Informacje dla posiadaczy obligacji KBS

Typ raportu raport roczny Numer 12/2021
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy
Raport roczny Krakowskiego Banku Spółdzielczego za rok 2020
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok 2020.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu § 14.
Załączniki:
Raport roczny za rok 2020
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 w formacie xml
Informacja dodatkowa 2020 cz. I
Informacja dodatkowa 2020 cz. II
Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego za 2020 r.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta 2020 r.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor – Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu Raport bieżący numer: 11/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że raport roczny za rok 2020 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 5 maja 2021 roku, a nie jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. – w dniu 31 maja 2021 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2. Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu Raport bieżący numer: 10/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie 
Informacja  o  przekazaniu  do  publicznej  wiadomości  przez Krakowski  Bank Spółdzielczy wstępnych nieaudytowanych danych finansowych Banku za 2020 rok.
Zarząd  Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że podjął  decyzję o przekazaniu do wiadomości publicznej wstępnych niezaudytowanych danych finansowych Banku za 2020 rok.
Wybrane niezaudytowane dane finansowe publikowane według stanu na koniec 2020 roku obejmują następujące pozycje: bilans, rachunek zysków i strat oraz wybrane wskaźniki finansowe i  stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Prezentowane nieaudytowane dane finansowe będą jeszcze przedmiotem badania przez firmę audytorską i mogą ulec zmianie.
Podstawa prawna: 
Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacje poufne

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Dariusz Marcjasz - p.o. Prezesa Zarządu
  • Artur Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 9/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego - aktualizacja raportu nr 7/2021 z dnia 26.02.2021 r.
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 17.03.2021 r. Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia 25.02.2021 r. o powołaniu Pana Piotra Kubatego na Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Na mocy powyższej uchwały Pan Piotr Kubaty zostanie powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 16.06.2021 r. zamiast z dniem 16.09.2021 r. jak podano w raporcie z dnia 26.02.2021 r.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 8/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym - uzupełnienie raportu z dnia 25 lutego 2021 r.
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego w uzupełnieniu do raportu nr 6/2021z dnia 25 lutego 2021 r. w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje życiorys i stosowne oświadczenie Pani Elżbiety Staniszewskiej – Antoniak kuratora Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 7/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 25.02.2021 r. Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego wybrała Pana Piotra Kubatego na Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego ze skutkiem od dnia 16.09.2021 r.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Życiorys Piotra Kubatego oraz stosowne oświadczenie stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 6/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 25.02.2021 r. powziął informację, że decyzją z dnia 24 lutego 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego z dniem 1 marca 2021 r. ustanowiła kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym celem poprawy sytuacji Banku.
Funkcja kuratora zastała powierzona Pani Elżbiecie Staniszewskiej - Antoniak.
Pani Elżbieta Staniszewska - Antoniak ukończyła studia wyższe oraz posiada 28-letni staż pracy w bankowości, w tym 20-letni na stanowiskach kierowniczych.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 5/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego, że w dniu  25.02.2021 r. powziął informację, że decyzją z dnia 24 lutego 2021r. Komisja Nadzoru Finansowego z dniem 1 marca 2021 r. ustanowiła kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym celem poprawy sytuacji Banku.
Funkcja kuratora zastała powierzona Pani Elżbiecie Staniszewskiej - Antoniak.
Pani Elżbieta Staniszewska - Antoniak ukończyła studia wyższe oraz posiada 28-letni staż pracy w bankowości, w tym 20-letni na stanowiskach kierowniczych.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 4/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego dokonała zmian w składzie Zarządu:
odwołano Wiceprezesa Zarządu Andrzeja Grzybka z Zarządu Banku,
odwołano Wiceprezesa Zarządu Tomasza Tuteję z Zarządu Banku,
powołano Pana Mariusza Kumorka na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.
Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego podjęła także uchwałę o czasowym powierzeniu Wiceprezes Zarządu Pani Irenie Wiktor dodatkowo funkcji Wiceprezesa Zarządu Nadzorującego Pion Ryzyka, do obowiązków którego będzie należało między innymi nadzorowanie zarządzania ryzykami istotnymi w działalności Banku.
Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.
Życiorys powołanego Wiceprezesa Zarządu oraz stosowne oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 pkt 1 ust 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 3/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Informacja o datach przekazania raportów okresowych w roku 2021
Zarząd Krakowskiego  Banku Spółdzielczego z siedzibą w  Krakowie  przekazuje informacje o datach przekazania w roku 2021 raportów okresowych:
- raport roczny za rok 2020 przekazany zostanie w dniu 31 maja  2021 r.,
- raport półroczny za rok 2021 przekazany zostanie w dniu 30 września 2021 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §19 pkt 1.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 2/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Wybór przez Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie informacji
Zarząd Krakowskiego Bank Spółdzielczego w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 15.01.2021 r. informuje, że kadencja członków Rady Nadzorczej na podstawie statutu Banku wynosi 4 lata.
Oświadczenia członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego wymagane na podstawie załącznika nr 1 do Regulaminu alternatywnego systemu obrotu stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 pkt 1 ust 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz- p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 1/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Wybór przez Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego członków Rady Nadzorczej
Krakowski Bank Spółdzielczy informuje, że Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, na podstawie §16 ust. 3 pkt 15) Statutu, w związku z § 25 Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w dniu 15 stycznia 2021 r., po zakończeniu procedury wyborów do Rady Nadzorczej, zgodnie z protokołem głosowania, dokonało wyboru następujących członków Rady Nadzorczej:
• Aleksander Badzioch
• Marta Banach
• Joanna Bulsza
• Piotr Łanoszka
• Agnieszka Marks
• Joanna Mizińska
• Piotr Skoczek
• Wojciech Skruch
• Edward Tłuszcz
• Jarosław Wrona
• Piotr Zając
• Aleksandra Żak
Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 pkt 1 ust 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz- p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Bankowość

mobilna

mKBS

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.