logo
Informacje dla posiadaczy obligacji KBS

Raport bieżący nr 4/2017

Data sporządzenia: 2017-06-12
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Informacja o Zebraniu Przedstawicieli
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 10 czerwca 2017 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie, na którym m.in.:

 1. Podjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 2. Podjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 3. Podjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krakowskiego Banku Spółdzielczego za rok 2016 zamykającego się sumą bilansową netto: 2 806 833 799,54 zł oraz zyskiem w wysokości 8 040 577,68 zł.
 4. Podjęto Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Banku.
 5. Zatwierdzono podział nadwyżki bilansowej za rok 2016 r. w kwocie 8 040 577,68 zł w sposób następujący:
  1. Na fundusz zasobowy 5 799 577,68 zł
  2. Na fundusz ogólnego ryzyka bankowego 2 000 000,00 zł
  3. Na oprocentowanie kwot wpłaconych na udziały 241 000,00 zł
 6. Oprocentowanie nalicza się i wypłaca za faktyczną liczbę dni z zastosowaniem stopy procentowej w wysokości 1,70 % w stosunku rocznym, według zasad określonych w §. 47 ust. 3 pkt 2) Statutu Banku. Różnicą wynikłą z naliczenia oprocentowania należy uznać fundusz zasobowy Banku.Wypłata oprocentowania nastąpi po upływie 14 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały. Członkom połączonych Banków Spółdzielczych: - Banku Spółdzielczego w Praszce,- Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach oprocentowanie udziałów nie przysługuje.
 7. Postanawiano stratę poniesioną od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. połączonego Banku Spółdzielczego w Praszce w wysokości: 1 398 562,20 zł oraz połączonego Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach w wysokości: 941 240,58 zł to jest w łącznej wysokości: 2 339 802,78 zł pokryć z funduszu zasobowego Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 8. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w Statucie Banku.
 9. Uchwalono największą sumę zobowiązań, jaką Bank może zaciągać, tj. 4.000.000.000 zł (słownie złotych: cztery miliardy).

Podstawa prawna: artykuł 17 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. W sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Raport bieżący nr 3/2017

Data sporządzenia: 2017-04-14
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Informacja poufna – uzyskanie informacji o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia Krakowskiego Banku Spółdzielczego z Bankiem Spółdzielczym w Praszce i Bankiem Spółdzielczym w Mierzęcicach
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 14.04.2017r. uzyskał informację o wpisie dokonanym w dniu 13.04.2017r. do Krajowego Rejestru Sadowego o połączeniu Krakowskiego Banku Spółdzielczego jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Praszce i Bankiem Spółdzielczym w Mierzęcicach jako bankami przejmowanymi.
Na podstawie uchwały nr 9 Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz uchwały nr 6/1/2016 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Praszce, Krakowski Bank Spółdzielczy przejmuje Bank Spółdzielczy w Praszce. Podstawa prawna działania połączonych banków jest statut banku przejmującego -
Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Na podstawie uchwały nr 10 Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz uchwały nr 10/2016 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach, Krakowski Bank Spółdzielczy przejmuje Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach. Podstawa prawna działania połączonych banków jest statut Banku przejmującego - Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Podstawa prawna: artykuł 17 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. W sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Raport bieżący nr 2/2017

Data sporządzenia: 2017-03-03
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Informacja poufna – uzyskanie zgody KNF na połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Mierzęcicach
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie z dniem 30 września 2016 r. Krakowskiego Banku Spółdzielczego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS 0000078979 jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Mierzęcicach zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS 0000150910 - jako bankiem przejmowanym.O rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym finalizującej połączenie Banków Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Podstawa prawna: artykuł 17 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Raport bieżący nr 1/2017

Data sporządzenia: 2017-03-03
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Informacja poufna – uzyskanie zgody KNF na połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Praszce
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie z dniem 30 września 2016 r. Krakowskiego Banku Spółdzielczego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS 0000078979 jako banku przejmującego z Bakiem Spółdzielczym w Praszce zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS 0000079237 - jako bankiem przejmowanym. O rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym finalizującej połączenie Banków Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Podstawa prawna: artykuł 17 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Raport bieżący nr 1 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-14
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji, informuje, iż w dniu 14 lipca 2016 r. uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym, od dnia 14 lipca 2016 r., Krakowski Bank Spółdzielczy rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

 

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Promocja kredytu

do 31.12.2019r

Sprawdź

Kredyt „Wiosenny”

Na dowolny cel!

Sprawdź

Konkurs SKO

IV Edycja

 

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.