logo
Nieruchomości i wierzytelności na sprzedaż

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu przy ulicy Krawieckiej 4
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (dalej: „Bank”) ogłasza o wszczęciu postępowania w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu przy ulicy Krawieckiej 4, składającej się z działek nr 319/76, 321/71 oraz 75, dla których Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgi wieczyste numer: KA1Y/00059057/5 oraz KA1Y/00003453/4 (dalej: „Nieruchomość”):

 1. cena wywoławcza sprzedaży Nieruchomości w przetargu: 1.545.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych 0/100);
 2. rokowania będą prowadzone z podmiotami, które pisemnie zgłoszą udział w rokowaniach. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zainteresowanego udziałem w rokowaniach;
 3. warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki na zabezpieczenie kosztów w przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży; zaliczka wynosi 10% ceny wywoławczej; zaliczkę należy wpłacić  na rachunek KBS: 11 8591 0007 0028 0029 1021 1111 najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w rokowaniach; zasady zwrotu oraz zatrzymania zaliczki określa Regulamin, o którym mowa w pkt 6) niniejszego ogłoszenia;
 4. termin rokowań: do momentu wyłonienia nabywcy albo do odwołania postępowania;
 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości;
 6. warunki sprzedaży Nieruchomości określa Załącznik nr 1 do Procedury –  „Regulamin sprzedaży nieruchomości położonej w Bytomiu przy ulicy Krawieckiej, księgi wieczyste nr KA1Y/00059057/5, KA1Y/00003453/4”;
 7. szczegółowe informacje dotyczące przetargu, w tym Regulamin przetargu, o którym mowa w pkt 6) niniejszego ogłoszenia, dostępne są pod nr tel.: 519-06-06-39, email: sdruzgala@kbsbank.com.pl;
 8. Bankowi przysługuje prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

 

Sprzedaż nieruchomości w trybie z wolnej ręki położonej w Świdnicy przy ulicy Husarskiej 11
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (dalej: „Bank”) ogłasza  o wszczęciu postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie z wolnej ręki położonej w Świdnicy przy ulicy Husarskiej 11, składającej się z działki nr 177 o powierzchni 0,2705 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00030232/0 (dalej: „Nieruchomość”).

 1. Cena wywoławcza sprzedaży Nieruchomości w przetargu: 1.530.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych);
 2. rokowania będą prowadzone z podmiotami, które pisemnie zgłoszą udział w rokowaniach. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zainteresowanego udziałem w rokowaniach;
 3. warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki na zabezpieczenie kosztów w przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży; zaliczka wynosi 10% ceny wywoławczej; zaliczkę należy wpłacić  na rachunek KBS: 11 8591 0007 0028 0029 1021 1111 najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w rokowaniach; zasady zwrotu oraz zatrzymania zaliczki określa Regulamin, o którym mowa w pkt 6) niniejszego ogłoszenia;
 4. termin rokowań: do momentu wyłonienia nabywcy albo do odwołania postępowania
 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości;
 6. warunki sprzedaży Nieruchomości określa Załącznik nr 1 do Procedury – „Regulamin sprzedaży nieruchomości położonej w Świdnicy przy ulicy Husarskiej, księga wieczysta nr SW1S/00030232/0”;
 7. osoba do kontaktu: Stanisław Druzgała tel. 519 060 639, email: sdruzgala@kbsbank.com.pl 

 

Krakowski Bank Spółdzielczy informuje o nieruchomościach możliwych do wydzierżawienia lub sprzedaży:

 

 

Sprawdź


Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt
konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.