logo
Nieruchomości i wierzytelności na sprzedaż

Krakowski Bank Spółdzielczy informuje o nieruchomościach możliwych do wydzierżawienia lub sprzedaży:

 

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu przy ulicy Krawieckiej 4

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (dalej: „Bank”) ogłasza  o wszczęciu postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie z wolnej ręki położonej w Bytomiu przy ulicy Krawieckiej 4, składającej się z działek nr 319/76, 321/71 oraz 75, dla których Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgi wieczyste numer: KA1Y/00059057/5 oraz KA1Y/00003453/4 (dalej: „Nieruchomość”).

1. Cena wywoławcza sprzedaży Nieruchomości w przetargu: 1.545.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych);

2. Rokowania będą prowadzone z podmiotami, które pisemnie zgłoszą udział w rokowaniach. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zainteresowanego udziałem w rokowaniach;

3. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki na zabezpieczenie kosztów w przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży; zaliczka wynosi 10% ceny wywoławczej; zaliczkę należy wpłacić  na rachunek KBS: 11 8591 0007 0028 0029 1021 1111 najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w rokowaniach; zasady zwrotu oraz zatrzymania zaliczki określa Regulamin, o którym mowa w pkt 6) niniejszego ogłoszenia;

4. Termin rokowań: do momentu wyłonienia nabywcy albo do odwołania postępowania;

5. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości;

6. Warunki sprzedaży Nieruchomości określa Załącznik nr 1 do Procedury – „Regulamin sprzedaży nieruchomości położonej w Bytomiu przy ulicy Krawieckiej, księgi wieczyste nr KA1Y/00059057/5, KA1Y/00003453/4”;

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, w tym Regulamin przetargu, o którym mowa w pkt 6) niniejszego ogłoszenia, dostępne są pod nr tel.: 519-06-06-39, email: sdruzgala@kbsbank.com.pl;

 

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (dalej: „Bank”) ogłasza pisemny przetarg nieograniczony nr 2 na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łyścu przy ulicy Bukowej (Okrężna), obejmujących działki nr 357/1, nr 357/5, nr 357/5, nr 357/6, nr 357/7, nr 357/8, nr 357/9, nr 357/11, nr 357/12, nr 357/13, nr 357/14, nr 357/22 o łącznej powierzchni 1,5624 ha dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00185343/8 (dalej: „Nieruchomość”) na następujących warunkach:

1. Cena wywoławcza sprzedaży Nieruchomości w przetargu:

Lp.

nr ewid.

położenie

pow. działki [m2]

cena wywoławcza za m2 działki w przetargu

 cena wywoławcza działki w przetargu (+ 10% od wartości z wyceny)

1

357/1

Łysiec, Okrężna

1451

79,65

115 600,00

2

357/5

Łysiec, Okrężna

1407

79,65

112 100,00

3

357/6

Łysiec, Okrężna

1408

79,65

112 100,00

4

357/7

Łysiec, Okrężna

1408

79,65

112 100,00

5

357/8

Łysiec, Okrężna

1408

79,65

112 100,00

6

357/9

Łysiec, Okrężna

1408

85,20

120 000,00

7

357/11

Łysiec, Okrężna

1409

85,20

120 000,00

8

357/12

Łysiec, Okrężna

1409

85,20

120 000,00

9

357/13

Łysiec, Okrężna

1455

85,20

124 000,00

10

357/14

Łysiec, Okrężna

1452

85,20

123 700,00

11

357/22

Łysiec, Okrężna

1409

85,20

120 000,00

   

razem

15624

 

1 291 700,00

 
 

2.Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej; wadium należy wpłacić  na rachunek KBS: 11 8591 0007 0028 0029 1021 1111; szczegółowe zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określa Regulamin, o którym mowa w pkt 6) niniejszego ogłoszenia;

3. Termin składania ofert w przetargu – nie później niż do dnia 30.04.2024 r.;

4. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne Nieruchomości;

5. Bankowi przysługuje prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny;

6. Warunki sprzedaży Nieruchomości określa Załącznik nr 1 do Procedury - „Regulamin sprzedaży działek położonych w Łyścu, księga wieczysta nr CZ1C/00185343/8”;

7. Osoba do kontaktu: Stanisław Druzgała tel. 519 060 639, email: sdruzgala@kbsbank.com.pl;

 

 

 

 

 

 

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.