logo
Niezbędne dokumenty

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy
Niezbędne dokumenty do otwarcia

ROR:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu na czas nieokreślony bądź co najmniej na 12 miesięcy lub ostatni odcinek renty /emerytury,
 • dowód osobisty.
Rachunek można założyć także na podstawie deklarowanych comiesięcznych wpłat własnych.

ROR - STUDENT:
 • ważna legitymacja studencka (uczniowska),
 • dokument stwierdzający tożsamość
ROR - DEBIUT:
 • paszport lub ważna legitymacja uczniowska, akt urodzenia,
 • dokument stwierdzający tożsamość Rodzica/Opiekuna

 

Rachunek rozliczeniowy
Wraz z wnioskiem o otwarcie rachunku, w zależności od swojego statusu prawnego, wnioskodawca zobowiązany jest:

 • dołączyć dokumenty dotyczące formy organizacyjno - prawnej (przez co należy rozumieć: akt założycielski, umowę spółki lub statut, wypis z właściwego rejestru lub ewidencji),
 • przedłożyć zaświadczenie o otrzymaniu numeru identyfikacyjnego REGON oraz inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich uzyskania wynika z odrębnych przepisów prawa ,
 • przedłożyć decyzję właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP, a w przypadku oczekiwania na jej wydanie, wnioskodawca zobowiązany jest do jej przedłożenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Lokaty - dowód osobisty.

Kredyty dla klientów indywidualnych
Ubiegając się o kredyt detaliczny klienci indywidualni do wniosku dołączają:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu , na drukach bankowych,
 • odcinki renty/emerytury, decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, ostatnia decyzja o waloryzacji,
 • inne dokumenty potwierdzające źródło dochodu.

 

Kredyty na działalność gospodarczą
Ubiegając się o kredyt na działalność gospodarczą do wniosku wymagane są następujące dokumenty:

 • do oceny formalno prawnej:
  • kserokopie dokumentów tożsamości,
  • odpisy z właściwych rejestrów,
  • wpisy do ewidencji działalności gospodarczej,
  • numery Regon i NIP,
  • zezwolenia i koncesje,
  • umowy spółki, statuty,
  • zaświadczenia z US, ZUS, KRUS oraz gminy o braku zobowiązań publicznoprawnych,
  • kwestionariusze bankowe,
 • do oceny zdolności kredytowej:
  • zaświadczenia o wysokości zarobków,
  • odcinki emerytur, rent z decyzjami o przyznaniu (waloryzacji) świadczenia,
  • umowy (np. najmu, dzierżawy),
  • nakazy płatnicze,
  • deklaracje podatkowe,
  • sprawozdania finansowe,
  • opinie biegłych rewidentów,
  • plany finansowe i kalkulacje,
  • oświadczenia majątkowe,
  • opinie bankowe,
 • do ceny zabezpieczeń (jeśli są wymagane):
  • odpisy z ksiąg wieczystych,
  • odpisy z Rejestru Zastawów,
  • wypisy z rejestru gruntów,
  • wyceny, faktury,
  • polisy ubezpieczeniowe,
  • dowody rejestracyjne,
oraz inne uzgodnione z pracownikiem Banku, niezbędne do prawidłowej oceny wniosku.

 

Kredyty na działalność rolniczą
W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne do wniosku o kredyt należy dołączyć:

 • nakaz płatniczy,
 • zaświadczenie o braku zaległości wobec KRUS , Urzędu Gminy,
 • informację o stanie majątkowym,
 • kalkulację dochodowości gospodarstwa ,

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do oceny wniosku kredytowego Jednostek Samorządu Terytorialnego:

 • statut,
 • regon,
 • regulamin organizacyjny (w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta),
 • dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST,
 • uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazanie członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych,
 • polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z ustawą o finansach publicznych (nie dotyczy gmin),
 • uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego,
 • uchwała Rady/Sejmiku w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 • uchwała Rady/Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez organ wykonawczy JST w roku budżetowym, o ile zapis ten nie jest zamieszczony w projekcie budżetu lub w uchwale budżetowej,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu,
 • uchwała Rady/Sejmiku w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok,
 • roczne sprawozdania z wykonania budżetów, za dwa ostatnie lata, oraz za ostatni kwartał, sporządzane na załącznikach do
 • rozporządzenia Ministra Finansów (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie, sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń),
 • opinie RIO o wykonaniu budżetów za dwa ostatnie lata,

 

W przypadku wystąpienia o kredyt po półroczu:

 • opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu po I półroczu, zgodnie z terminami sprawozdawczości,

 

Jeżeli kredyt dotyczy finansowania wydatków inwestycyjnych dokumentami są:

 • skrótowy opis inwestycji (tj. nazwa i lokalizacja, termin rozpoczęcia i zakończenia, aktualne zaawansowanie),
 • dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja,
 • harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanego zadania,
 • poświadczenie zbilansowanie środków na realizację inwestycji, tj. środki własne, kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, inne źródła,
 • pozwolenia administracyjne i środowiskowe (jeżeli są wymagane),
 • umowy z wykonawcami.
skontaktuj się z nami
Pełna treść zgody
Pełna treść zgody
Pełna treść zgody

* Pola obowiązkowe

Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków (zwany dalej „Bankiem”) jest administratorem podanych w formularzu danych osobowych. Bank informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Bank informuje ponadto, że o ile nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank doraźnie w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi na pytanie. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz możliwość ich poprawiania. Osobom udostępniającym dane przysługuje także prawo do wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez zamieszczenie takiego żądania w treści formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl.). Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa).
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, (zwany dalej: ”Bankiem”), w celu telefonicznej prezentacji informacji i usług oferowanych przez Bank, tj. na używanie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank w celu telefonicznego marketingu produktów i usług banku do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez wpisanie takiego oświadczenia do formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl. lub przez złożenie do Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody), odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.”)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, (zwany dalej: ”Bankiem”), w celu prezentacji informacji i usług oferowanych przez Bank za pomocą poczty elektronicznej, tj. zgodnie Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank w celu marketingu produktów i usług banku za pomocą poczty email, do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez wpisanie takiego oświadczenia do formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl. lub przez złożenie do Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody), odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.”)

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt "Wiosenny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt mieszkaniowo-

hipoteczny KBS

Promocja do

30.09.2018r

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki III edycji konkursów

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.