logo
Raporty bieżące ESPI

Raport bieżący nr 1/2022
Data sporządzenia: 2022-04-25
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego podaje do wiadomości publicznej      informację o przekazaniu przez Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdania sporządzonego przez firmę audytorską Mazars Audyt Sp. z o.o.      
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne    
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego podaje do publicznej wiadomości informację
o przekazaniu przez Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego:

 • „Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego Krakowskiego Banku Spółdzielczego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku przeprowadzone na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego”,
 • „Raportu dodatkowego podsumowującego wnioski z prac przeprowadzonych w ramach badania zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku”,

sporządzonych przez firmę audytorską Mazars Audyt sp. z o.o. na zlecenie KNF, na podstawie art. 135 ustawy Prawo Bankowe.
Ustalenia poczynione przez firmę audytorską Mazars wskazują na nieprawidłowości, to jest zaniżenie sum bilansowych Banku na koniec roku 2020 o 17 664 786 zł oraz zawyżenie wyniku netto o 30 876 786 zł, wartości w złotych:
 

 

 

według zatwierdzonego sprawozdania finansowego

według Mazars Audyt

różnica

sumy bilansowe

3 620 264 220

3 602 599 433

-17 664 786

zysk netto

9 024 372

-21 852 414

- 30 876 786

 

Zakres wykonanych przez Mazars Audyt procedur nie objął badania prawidłowości i rzetelności zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym danych porównywalnych według stanu na 31 grudnia 2019 roku i za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Ustalenia poczynione przez Mazars Audyt nie były też przedmiotem uzgodnień lub akceptacji ze strony Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Błędy lat ubiegłych, w tym wpływające na sumy bilansowe i wynik roku prezentowanie w sprawozdaniu finansowym za rok 2020, Krakowski Bank Spółdzielczy rozpoznał już w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze roku 2021. Wartość korekt sum bilansowych i wyniku roku 2020, rozpoznanych do tej pory przez Bank, w złotych i groszach:
 

 

według zatwierdzonego sprawozdania finansowego

według sprawozdania półrocznego 2021

różnica

sumy bilansowe

3 620 264 219,87

3 592 750 752,79

- 27 513 467,08

strata z lat ubiegłych

- 8 818 035,99

- 21 768 712,27

- 12 950 676,28

zysk netto

9 024 372,12

- 6 155 958,68

- 15 180 330,80

 

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego dokonał analizy wskazanych błędów w kontekście prezentacji danych porównywalnych i uznał, że części obciążają one wyniki lat poprzedzających rok 2020, stąd zostały zaprezentowane jako zmiana w pozycji „strata z lat ubiegłych”.
Podpisy osób reprezentujących Emitenta
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu
• Tomasz Styczyński - p.o. Prezesa Zarządu

 

Raport bieżący nr 4/2021
Data sporządzenia: 2021-12-02
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego podaje do wiadomości publicznej informację o decyzji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi wobec Krakowskiego Banku Spółdzielczego wybrane czynności, o których mowa z art.135 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego podaje do publicznej wiadomości informację o decyzji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego podjętej na podstawie art. 135 ust. 2 Prawo bankowe o wyborze firmy audytorskiej na biegłego rewident, który przeprowadzi wobec Krakowskiego Banku Spółdzielczego wybrane czynności, o których mowa w art.135 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, w szczególności badanie prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego Krakowskiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Podpisy osób reprezentujących Emitenta
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu
• Mariusz  Kumorek - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 3/2021
Data sporządzenia: 2021-09-24
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacja poufna
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (dalej KBS lub Bank) podaje do publicznej wiadomości informację o decyzjach wpływających istotnie na fundusze własne Banku oraz jego wynik w pierwszym półroczu 2021 r.
Na podstawie wyników inspekcji kompleksowej przez UKNF w KBS w okresie 07.04.2021 r. – 27.05.2021 r. oraz poinspekcyjnej analizy portfela kredytowego, Zarząd Banku ustalił, że wartość aktywów kredytowych w bilansie KBS na dzień 31.12.2020 r. była zawyżona o 27 513 467,08 zł na skutek nierozpoznania wymaganych w tej dacie rezerw celowych na ryzyko kredytowe, ponadto Bank nie rozpoznał w pasywach rezerw celowych na zobowiązania pozabilansowe w kwocie 617 540,00 zł.
Wskazane rezerwy celowe winny były być rozpoznawane w latach ubiegłych i obciążać bilanse oraz wyniki poprzednich lat obrotowych, począwszy od roku 2017.
W związku z powyższym Zarząd Banku podjął decyzję o rozpoznaniu retrospektywnej korekty rezerw celowych, zgodnie z art.54 ust.3 Ustawy o rachunkowości, poprzez obciążenie pozycji „zysk/strata z lat ubiegłych”. Wskazane korekty zostaną zaprezentowane w danych porównawczych w skróconym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze bieżącego roku.
Rozpoznanie w pozycji „zysk/strata z lat ubiegłych” łącznej kwoty 28 131 007,08 zł obniży fundusze własne Banku oraz łączny współczynnik kapitałowy o około 1,85%. Łączny współczynnik kapitałowy Banku zostanie utrzymany na poziomie przekraczającym 13,0%, powyżej progu minimalnego 10,5%.  
Część rezerw celowych rozpoznanych w ramach opisanej korekty będzie podlegać rozwiązaniu, co będzie miało korzystny wpływ na bieżący wynik Banku.
Podpisy osób reprezentujących Emitenta
• Członek Rady Nadzorczej Piotr Zając – oddelegowany do czasowego wykonywania czynności p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 2/2021
Data sporządzenia: 2021-08-06
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 05 sierpnia 2021 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podpisy osób reprezentujących Emitenta
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu
• Mariusz  Kumorek - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 1/2021
Data sporządzenia: 2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Informacja o przekazaniu do publicznej wiadomości przez Krakowski Bank Spółdzielczy wstępnych nieaudytowanych danych finansowych Banku za 2020 rok
Podstawa prawna Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że podjął decyzję o przekazaniu do wiadomości publicznej wstępnych niezaudytowanych danych finansowych Banku
za 2020 rok.
Wybrane niezaudytowane dane finansowe publikowane według stanu na koniec 2020 roku obejmują następujące pozycje: bilans, rachunek zysków i strat oraz wybrane wskaźniki finansowe i stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 
Prezentowane nieaudytowane dane finansowe będą jeszcze przedmiotem badania przez firmę audytorską i mogą ulec zmianie.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta

 • Dariusz Marcjasz - p.o. Prezesa Zarządu
 • Artur Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 5/2020
Data sporządzenia: 2020-10-23
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 22 października 2020 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podpisy osób reprezentujących Emitenta
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 4/2020
Data sporządzenia: 2020-10-20
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Podstawa prawna Art. 17 ust 1 MAR -informacje poufne
Treść raportu:
W dniu 19 października 2020 roku Bank otrzymał postanowienie Prokuratury Okręgowej w Krakowie w przedmiocie wszczęcia śledztwa.
Powyższe postępowanie prowadzone  jest w związku z zawiadomieniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1 i § 3 oraz z art. 296 § 1a kk. przez Zarząd Banku z dnia 22 września 2020 roku, o którym Bank informował w raporcie bieżącym EBI nr 9/2020.
Podpisy osób reprezentujących Emitenta
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 3/2020
Data sporządzenia: 2020-10-06
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 05 października 2020 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podpisy osób reprezentujących Emitenta
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 2/2020
Data sporządzenia: 2020-10-02
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 02 października 2020 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podpisy osób reprezentujących emitenta
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 1/2020
Data sporządzenia: 2020-10-02
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 01 października 2020 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podpisy osób reprezentujących emitenta
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 12/2019
Data sporządzenia: 2019-11-20
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 19 listopada 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

• Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 11/2019
Data sporządzenia: 2019-10-31
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 30 października 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 10/2019
Data sporządzenia: 2019-10-16
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Uzyskanie informacji o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia Krakowskiego Banku Spółdzielczego z Bankiem Spółdzielczym w Siewierzu i Bankiem Spółdzielczym Bytom
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 16.10.2019r. uzyskał informację o wpisie dokonanym w dniu 16.10.2019r. do Krajowego Rejestru Sadowego o połączeniu Krakowskiego Banku Spółdzielczego jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Siewierzu i Bankiem Spółdzielczym Bytom jako bankami przejmowanymi.
Na podstawie uchwały nr 14 Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 28 czerwca 2019r. oraz uchwały nr 19 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Siewierzu z dnia 18.06.2019r., Krakowski Bank Spółdzielczy przejął Bank Spółdzielczy w Siewierzu. Podstawą prawną działania połączonych banków jest statut banku przejmującego -Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Na podstawie uchwały nr 15 Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 28 czerwca 2019r. oraz uchwały nr 8/ZP/2019 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Bytom z dnia 27.06.2019r., Krakowski Bank Spółdzielczy przejął Bank Spółdzielczy Bytom. Podstawą prawną działania połączonych banków jest statut Banku przejmującego - Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Podstawa prawna: artykuł 17 ust 1  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. W sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Raport bieżący nr 9/2019
Data sporządzenia: 2019-09-06
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 6 września 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
• Zbigniew Bodzioch - Prezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 8/2019
Data sporządzenia: 2019-07-19
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 19 lipca 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes ZarząduRaport bieżący nr 7/2019
Data sporządzenia: 2019-07-19
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 19 lipca 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Mateusza Zborowskiego, tj. dyrektora Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes ZarząduRaport bieżący nr 6/2019
Data sporządzenia: 2019-06-28
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Informacja o Zebraniu Przedstawicieli
Podstawa prawna:
Inne uregulowania:
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu
28 czerwca 2019 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie, na którym podjęto m.in. następujące uchwały:
• Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku,
• Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Banku,
• Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 zamykającego się sumą bilansową netto: 3 031 017 941,21 zł oraz zyskiem netto w wysokości 5 892 959,01 zł,
• Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie Prezesa Zarządu Zbigniewa Bodziocha,
• Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie Wiceprezesa Zarządu Andrzeja Grzybka,
• Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie Wiceprezesa Zarządu Kazimierza Góry,
• Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie Wiceprezesa Zarządu Tomasza Tutei,
• Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie Wiceprezesa Zarządu Józefa Nasiadki,
• Uchwała w sprawie łączenia Krakowskiego Banku Spółdzielczego z Bankiem Spółdzielczym w Siewierzu. Stosownie do treści przepisu art. 124 ustawy Prawo bankowe połączenie banków nastąpi po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
• Uchwała w sprawie łączenia Krakowskiego Banku Spółdzielczego z Bankiem Spółdzielczym Bytom. Stosownie do treści przepisu art. 124 ustawy Prawo bankowe połączenie banków nastąpi po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
• Uchwała w sprawie zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018
w kwocie 5 892 959,01 złotych w sposób następujący:
- na fundusz zasobowy 4 716 959,01 zł,
- na fundusz ogólnego ryzyka bankowego 1 000 000,00 zł,
- na oprocentowanie kwot wpłaconych na udziały 176 000,00 zł,
• Uchwała w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć tj. 4 000 000 000,- zł (słownie: cztery miliardy),
Podstawa prawna:  artykuł 17 ust 1  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) nr 596/2014  z dnia 16 kwietnia 2014 r. W sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Radyi dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.Raport bieżący nr 5/2019
Data sporządzenia: 2019-06-28
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna:
Inne uregulowania:
Treść raportu:    Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza, jako organ uprawniony na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 14) Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, na mocy podjętej uchwały nr 119/2019 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020  i 2021 rok. Umowa o dokonanie badania sprawozdania finansowego emitenta zostanie podpisana z następującym podmiotem: Bilans BRK Ceglarek i Partnerzy – Biegli Rewidenci - Spółka Partnerska z siedzibą w Raciborzu 47- 400 przy ul. Morcinka 1, wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3255, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000271442, NIP: 6391903004, REGON: 240549390. Podmiot ten badał sprawozdanie finansowe Krakowskiego Banku Spółdzielczego za 2013r. oraz za lata 2017 i 2018.
Przedłużenie umowy o badanie  nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Umowa zostanie zawarta na okres wykonywania przedmiotu umowy, to jest przeprowadzenia przeglądu  i badania wyżej wymienionych sprawozdań finansowych sporządzonych za lata 2019, 2020 i 2021.

 

Raport bieżący nr 4/2019
Data sporządzenia: 2019-05-23
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 23 maja 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Mateusza Zborowskiego, tj. dyrektora Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 3/2019
Data sporządzenia: 2019-05-23
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 22 maja 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 2/2019
Data sporządzenia: 2019-02-28
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 28 lutego 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 1/2019
Data sporządzenia: 2019-01-23
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 22 stycznia 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza tj. członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 5/2017
Data sporządzenia: 2017-12-01
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Wybór biegłego rewidenta
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza, jako organ uprawniony na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 14) Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, na mocy podjętej uchwały nr 157/2017 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok. Umowa o dokonanie badania sprawozdania finansowego emitenta zostanie podpisana z następującym podmiotem: Bilans BRK Ceglarek i Partnerzy – Biegli Rewidenci Spółka Partnerska z siedzibą w Raciborzu 47- 400 przy ul. Morcinka 1, wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3255, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000271442, NIP: 639-19-03-004, REGON: 240549390. Podmiot ten badał sprawozdanie finansowe Krakowskiego Banku Spółdzielczego za 2013r.
Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Umowa zostanie zawarta na okres wykonywania przedmiotu umowy, to jest przeprowadzenia przeglądu  i badania wyżej wymienionych sprawozdań finansowych sporządzonych za lata 2017-2018.

 

 

Raport bieżący nr 4/2017

Data sporządzenia: 2017-06-12
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Informacja o Zebraniu Przedstawicieli
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 10 czerwca 2017 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie, na którym m.in.:

 1. Podjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 2. Podjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 3. Podjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krakowskiego Banku Spółdzielczego za rok 2016 zamykającego się sumą bilansową netto: 2 806 833 799,54 zł oraz zyskiem w wysokości 8 040 577,68 zł.
 4. Podjęto Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Banku.
 5. Zatwierdzono podział nadwyżki bilansowej za rok 2016 r. w kwocie 8 040 577,68 zł w sposób następujący:
  1. Na fundusz zasobowy 5 799 577,68 zł
  2. Na fundusz ogólnego ryzyka bankowego 2 000 000,00 zł
  3. Na oprocentowanie kwot wpłaconych na udziały 241 000,00 zł
 6. Oprocentowanie nalicza się i wypłaca za faktyczną liczbę dni z zastosowaniem stopy procentowej w wysokości 1,70 % w stosunku rocznym, według zasad określonych w §. 47 ust. 3 pkt 2) Statutu Banku. Różnicą wynikłą z naliczenia oprocentowania należy uznać fundusz zasobowy Banku.Wypłata oprocentowania nastąpi po upływie 14 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały. Członkom połączonych Banków Spółdzielczych: - Banku Spółdzielczego w Praszce,- Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach oprocentowanie udziałów nie przysługuje.
 7. Postanawiano stratę poniesioną od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. połączonego Banku Spółdzielczego w Praszce w wysokości: 1 398 562,20 zł oraz połączonego Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach w wysokości: 941 240,58 zł to jest w łącznej wysokości: 2 339 802,78 zł pokryć z funduszu zasobowego Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 8. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w Statucie Banku.
 9. Uchwalono największą sumę zobowiązań, jaką Bank może zaciągać, tj. 4.000.000.000 zł (słownie złotych: cztery miliardy).

Podstawa prawna: artykuł 17 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. W sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Raport bieżący nr 3/2017

Data sporządzenia: 2017-04-14
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Informacja poufna – uzyskanie informacji o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia Krakowskiego Banku Spółdzielczego z Bankiem Spółdzielczym w Praszce i Bankiem Spółdzielczym w Mierzęcicach
Podstawa prawna: Inne uregulowania 
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 14.04.2017r. uzyskał informację o wpisie dokonanym w dniu 13.04.2017r. do Krajowego Rejestru Sadowego o połączeniu Krakowskiego Banku Spółdzielczego jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Praszce i Bankiem Spółdzielczym w Mierzęcicach jako bankami przejmowanymi.
Na podstawie uchwały nr 9 Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz uchwały nr 6/1/2016 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Praszce, Krakowski Bank Spółdzielczy przejmuje Bank Spółdzielczy w Praszce. Podstawa prawna działania połączonych banków jest statut banku przejmującego -
Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Na podstawie uchwały nr 10 Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz uchwały nr 10/2016 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach, Krakowski Bank Spółdzielczy przejmuje Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach. Podstawa prawna działania połączonych banków jest statut Banku przejmującego - Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Podstawa prawna: artykuł 17 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. W sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Raport bieżący nr 2/2017

Data sporządzenia: 2017-03-03
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Informacja poufna – uzyskanie zgody KNF na połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Mierzęcicach
Podstawa prawna: Inne uregulowania 
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie z dniem 30 września 2016 r. Krakowskiego Banku Spółdzielczego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS 0000078979 jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Mierzęcicach zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS 0000150910 - jako bankiem przejmowanym.O rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym finalizującej połączenie Banków Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Podstawa prawna: artykuł 17 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Raport bieżący nr 1/2017

Data sporządzenia: 2017-03-03
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Informacja poufna – uzyskanie zgody KNF na połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Praszce 
Podstawa prawna: Inne uregulowania 
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie z dniem 30 września 2016 r. Krakowskiego Banku Spółdzielczego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS 0000078979 jako banku przejmującego z Bakiem Spółdzielczym w Praszce zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS 0000079237 - jako bankiem przejmowanym. O rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym finalizującej połączenie Banków Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Podstawa prawna: artykuł 17 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Raport bieżący nr 1 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-14
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI 
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji, informuje, iż w dniu 14 lipca 2016 r. uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym, od dnia 14 lipca 2016 r., Krakowski Bank Spółdzielczy rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Kredyt

w tempo
Do stu tysięcy na Twoje potrzeby!

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

w promocji

 

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.