logo
Centralna informacja o rachunkach

Od 1 lipca 2016 roku Krakowski Bank Spółdzielczy uczestniczy w usłudze – Centralnej informacji o rachunkach. Centralna informacja umożliwia:

  • posiadaczowi rachunku oraz członkowi SKOK – odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
  • osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK – odszukanie rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy), w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
  • podmiotowi uprawnionemu na podstawie art. 105b Ustawy Prawo bankowe - odszukanie rachunków osoby wskazanej we wniosku, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK.
w wszystkich bankach i SKOK-ach w Polsce.
Lista Banków będących uczestnikami Centralnej informacji znajduje się na stronie www.centralnainformacja.pl

 

Osoba poszukująca własnego rachunku lub osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, wniosek o udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach własnych lub spadkodawcy, może złożyć w dowolnej placówce Banku lub SKOK-u.
Bank lub SKOK przyjmujący wniosek weryfikuje dane osobowe wnioskodawcy na podstawie dokumentu tożsamości oraz w przypadku osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku, weryfikuje także ten tytuł (np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia) a następnie kieruje zapytanie do Centralnej informacji.

Zbiorcza informacja z Banków i SKOK-ów będących uczestnikami Centralnej informacji zawiera:

  • wskazanie podmiotów prowadzących rachunek,
  • numer rachunku,
  • czy jest to rachunek wspólny,
  • informację o umowach rachunku bankowego rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn określonych w Prawie bankowym (z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat),
  • informację czy rachunek jest nadal prowadzony.

 

Informacja zbiorcza nie zawiera szczegółowych danych dotyczących rachunku. Uzyskanie danych dotyczących np. wysokości salda, będzie możliwe wyłącznie w placówce banku lub SKOK-u, w którym rachunek jest prowadzony.

Za uzyskanie informacji zbiorczej na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Krakowskim Banku Spółdzielczym pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Sprawdź


Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt
konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.