logo
Centralna informacja o rachunkach

Od 1 lipca 2016 roku Krakowski Bank Spółdzielczy uczestniczy w usłudze – Centralnej informacji o rachunkach. Centralna informacja umożliwia:

  • posiadaczowi rachunku oraz członkowi SKOK – odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
  • osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK – odszukanie rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy), w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
  • podmiotowi uprawnionemu na podstawie art. 105b Ustawy Prawo bankowe - odszukanie rachunków osoby wskazanej we wniosku, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK.
w wszystkich bankach i SKOK-ach w Polsce.
Lista Banków będących uczestnikami Centralnej informacji znajduje się na stronie www.centralnainformacja.pl

 

Osoba poszukująca własnego rachunku lub osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, wniosek o udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach własnych lub spadkodawcy, może złożyć w dowolnej placówce Banku lub SKOK-u.
Bank lub SKOK przyjmujący wniosek weryfikuje dane osobowe wnioskodawcy na podstawie dokumentu tożsamości oraz w przypadku osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku, weryfikuje także ten tytuł (np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia) a następnie kieruje zapytanie do Centralnej informacji.

Zbiorcza informacja z Banków i SKOK-ów będących uczestnikami Centralnej informacji zawiera:

  • wskazanie podmiotów prowadzących rachunek,
  • numer rachunku,
  • czy jest to rachunek wspólny,
  • informację o umowach rachunku bankowego rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn określonych w Prawie bankowym (z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat),
  • informację czy rachunek jest nadal prowadzony.

 

Informacja zbiorcza nie zawiera szczegółowych danych dotyczących rachunku. Uzyskanie danych dotyczących np. wysokości salda, będzie możliwe wyłącznie w placówce banku lub SKOK-u, w którym rachunek jest prowadzony.

Za uzyskanie informacji zbiorczej na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Krakowskim Banku Spółdzielczym pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.