logo
Newsletter
Regulamin subskrypcji newsletterów Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zgodnie z art. 12 ust.1 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków (zwany dalej „Bankiem”), przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków (zwany dalej „Bankiem”). Z Bankiem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@kbsbank.com.pl, pisemnie na adres: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. W Banku wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@kbsbank.com.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w powyższym formularzu będą przetwarzane przez Bank w celu niezbędnym do świadczenie usługi newsletter i przesyłania w ramach tej usługi informacji handlowej przez Bank o nowych produktach lub usługach oraz w celu przesyłania Pani/Panu informacji marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a RODO). Bank będzie Przetwarzał Pani/Pana dane udostępnione w powyższym formularzu do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie. Bank nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, w wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie ustawy Prawo bankowe, m.in. organów władzy publicznej w związku z toczącymi się postepowaniami.
Bank informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii Pani/Pana danych (art. 15 RODO).
 2. Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO).
 3. Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), w przypadku gdy:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO) w przypadku gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. Bank nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Banku są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 5. Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez Bank na podstawie zgody lub umowy (art. 20 RODO), co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Bank bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 6. Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi Newsletter. Brak podania danych uniemożliwia korzystanie z usługi Newsletter.
Rezygnuj z otrzymywania newslettera

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.