logo
Historia

W grudniu 1898 powstało Krakowskie Towarzystwo Zaliczkowe Urzędników, którego prawnym następcą i kontynuatorem jest Krakowski Bank Spółdzielczy. Podstawowym celem powstania Towarzystwa była obrona najuboższych warstw społeczeństwa przed wyzyskiem i lichwą, zjawiskami jakie miały miejsce na terenie Małopolski pod koniec XIX wieku. Cel ten dokładnie wyrażał Statut Towarzystwa, w którym czytamy między innymi:

"Przedmiotem działania Towarzystwa jest udzielanie swoim członkom i uczestnikom pożyczek na procent umiarkowany w ogóle wzajemna pomoc materialna".

Założycielami Towarzystwa byli pracownicy sądów krakowskich, których trudna sytuacja materialna skłoniła do szukania ratunku we wspólnym działaniu. Grupa inicjatywna pracowników sądowych postanowiła utworzyć instytucję kredytową, która by udzielała tanich pożyczek nie tylko pracownikom sądowym, ale również pracownikom innych urzędów krakowskich.
Towarzystwo rozpoczęło działalność w budynku Sądu Krajowego w Krakowie przy ulicy grodzkiej 52. W pierwszym roku swojej działalności pozyskało 348 członków gromadząc fundusz udziałowy i zasobowy oraz przyjmowało wkłady oszczędnościowe i udzielało pożyczek. W kolejnych latach szybko wzrastała liczba zrzeszonych członków i suma zgromadzonych funduszy własnych. Również wysokość pozyskanych wkładów oszczędnościowych wskazuje, że Towarzystwo cieszyło się uznaniem miejscowego społeczeństwa, a wzrastająca suma udzielonych pożyczek potwierdziła, jak bardzo potrzebna była w tym okresie instytucja kredytowa działająca w oparciu o zasady spółdzielcze.
Wybuch pierwszej wojny światowej przerwał pomyślnie rozwijającą się działalność Towarzystwa. W okresie wojny Towarzystwo podjęło działalność w mocno ograniczonym zakresie, poniosło także znaczny ubytek masy majątkowej.

Okres międzywojenny
Kataklizm wojny odbił się głęboko (podobnie jak w całym powstającym po 150 latach niewoli państwie Polskim) na ruchu spółdzielczym. W latach 1918-1924 polska spółdzielczość bankowa na skutek dewaluacji ówczesnej marki polskiej straciła prawie cały swój kapitałowy dorobek. Po wprowadzeniu przez Ministra Skarbu Władysława Grabskiego w 1924 r. nowej waluty - złotego, spółdzielczość bankowa stosunkowo szybko odrobiła swoje straty. Jednak kryzys gospodarczy z lat 1929-1934, odbił się szczególnie niekorzystnie na działalności instytucji kredytowych. W kolejnych latach, dzięki konwersji wierzytelności rolniczych oraz pomocy państwa, spółdzielczość bankowa zdołała jednak bardzo szybko opanować jego negatywne skutki.
Na mocy ustawy o spółdzielniach z dnia 3 września 1922 r. Krakowskie Towarzystwo Zaliczkowe Urzędników zostało zarejestrowane jako spółdzielnia. W 1937 r. po raz pierwszy od czasu kryzysu nastąpił przyrost wkładów oszczędnościowych. W tymże roku Towarzystwo osiągnęło 116 tys. zł wkładów oszczędnościowych, 197 tys. zł funduszy własnych a obligo udzielonych pożyczek wynosiło 365 tys. zł.
W okresie tym się do rozwoju i należytego funkcjonowania Towarzystwa najwięcej przyczynił
Zadania i funkcje spółdzielczości bankowej w okresie 20-lecia międzywojennego nie ograniczały się jedynie do działalności gospodarczej, obejmując także liczne przedsięwzięcia na rzecz postępu oświatowego i cywilizacyjnego. Towarzystwo, wykonując swoje statutowe oświatowo cywilizacyjne zadania przeznaczało na ten cel środki finansowe.

Lata okupacji hitlerowskiej
Pomyślnie rozwijająca się pod koniec dwudziestolecia międzywojennego działalność spółdzielczości bankowej zostaje przerwana w 1939 r. Okres okupacji stał się dla Krakowskiego Towarzystwa Zaliczkowego Urzędników bodajże najtrudniejszym okresem w całej jego dotychczasowej działalności. Mimo skrajnie trudnych warunków, Towarzystwo nie przerwało w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej swojej działalności, nie licząc kilku dni przerwy w czasie przejścia przez Kraków działań wojennych.
W okresie okupacji niemieckiej sytuacja ekonomiczna Towarzystwa pogarszała się z każdym rokiem. Ubywało członków, malał fundusz udziałowy, zostały wycofane wkłady, nie przyjmowano lokat terminowych, zmniejszało się obligo kredytowe, skutkiem czego malała skala działalności.
Wobec zmniejszających się dochodów Towarzystwo do minimum ograniczyło wynagrodzenia dyrekcji i pracowników, zmniejszono statutowo z trzech do jednego ilość dyrektorów i ograniczono częstotliwość odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej. Lokal Towarzystwa przy ul. św. Jana 4 wynajmowano w godzinach przedpołudniowych Bankowi Spółdzielczemu działającemu na rzecz rzemiosła i chałupnictwa z czynszem 1000 zł za 6 miesięcy.

Lata powojenne
Spółdzielnie oszczędnościowo – pożyczkowe po zakończeniu wojny prawie natychmiast ją wznowiły. Działalność ta kontynuowana była początkowo w przedwojennych formach organizacyjnych. Na mocy dekretu o reformie bankowej z 25 października 1948 r. spółdzielnie oszczędnościowo – pożyczkowe zostały przekształcone w gminne kasy spółdzielcze i podporządkowane ministrowi skarbu. Działalność kas ograniczona została tylko do obsługi kredytowej drobnego rolnictwa. Ograniczono również rolę samorządu spółdzielczego. W kwietniu 1956 r. Prezydium Rządu uchwaliło dla SOP nowy statut, którego celem było przywrócenie spółdzielczości bankowej jej spółdzielczo-samorządowego charakteru. W 1975 r. na podstawie ustawy o Prawie bankowym spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe uzyskały jedną wspólną nazwę - Banki Spółdzielcze. W nowej strukturze organizacyjnej banki spółdzielcze uzyskały ponownie ekonomiczne podstawy szerokiego zakresu finansowania rolnictwa i prywatnego sektora pozarolniczego. Nastąpiło polepszenie warunków pracy, głównie w drodze budowy nowych i modernizacji już istniejących obiektów bankowych. Nadal jednak funkcjonowało znaczne ograniczenie stosowania spółdzielczych zasad działania banków spółdzielczych i samodzielności organów samorządowych.
Po zakończeniu działań wojennych Zarząd Towarzystwa podjął decyzję o przystąpieniu spółdzielni na członka Centralnej Kasy Spółdzielni Rolniczych oraz Banku „Społem” w Krakowie i w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej rozpoczął starania o kredyt. Wsparcia finansowego Towarzystwu udzielił także, w formie kredytu, Bank Gospodarstwa spółdzielczego w Krakowie.
Na Walnym Zgromadzeniu członków odbytym w dniu 7 czerwca 1947 r. postanowiono przejąć w drodze połączenia z towarzystwem Spółdzielnię „Samopomoc” Związku Funkcjonariuszy Państwowych w Krakowie. Na zebraniu tym dokonano również zmiany statutu w części dotyczącej wysokości udziału i wpisowego członków.
Bez względu na zachodzące przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze Krakowski Bank Spółdzielczy zawsze prowadził działalność zgodną z potrzebami swoich członków, starając się w pełni zabezpieczyć wszystkie potrzeby kredytowe i bezpieczeństwo lokowanych środków pieniężnych. Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 1949 roku członkowie Krakowskiego Towarzystwa Zaliczkowego Urzędników w miejsce dotychczasowej nazwy przyjęli nową: Bank Spółdzielczy w Krakowie. W nowym statucie zapisano, że siedzibą banku jest Kraków, a terenem działania miasto Kraków oraz gminy Modlnica, Węgrzce, Zabierzów i Zielonki.
Szczególnie ważnym dla banku był dzień 1 września 1949 r., w którym odbyło się nadzwyczajne Walne zgromadzenie członków, które postanowiło przejąć na zasadzie połączenia 10 Kas Stefczyka z terenu działania Banku.
Lata 1949-1950 były bardzo negatywne w skutkach dla całego systemu bankowego w Polsce, w tym także dla spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej. W wyniku realizacji dekretu o reformie bankowej z 1948 r. uległo likwidacji lub przekształceniu wiele banków. Na Walnym zgromadzeniu członków odbytym w dniu 25 czerwca 1950 r. uchwalony został nowy statut, a Bank Spółdzielczy nową nazwę: „Gminna Kasa Stefczyka z odpowiedzialnością udziałami”. Jej siedzibą był Kraków, a wyznaczonym terenem działania Kraków oraz gminy Węgrzce i Zabierzów w powiecie krakowskim. Nowy statut nie przewidywał istnienia rady nadzorczej, a jedynie społecznie działający 3-osobowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Dopiero w 1956 r. na mocy zarządzenia Ministra Finansów przywrócono organ Rady Nadzorczej. W dniu 9 kwietnia1961 r., na Walnym Zgromadzeniu, ponownie zmieniono statut i przywrócono nazwę Bank Spółdzielczy w Krakowie.
W omawianym okresie wielokrotnie zmieniał się teren działania Banku. Z roku na rok zwiększał się teren działania Banku, który przyjmował do realizacji nowe zadania.

Lata transformacji ustrojowej
Początek lat dziewięćdziesiątych XX wieku to okres wchodzenia banków spółdzielczych w wolny rynek finansowy. Krakowski Bank Spółdzielczy z powodzeniem prowadził działalność w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
Po roku 1994 rozpoczął się najbardziej dynamiczny i ekspansywny rozwój banku, w latach 1994 – 1999 Krakowski Bank Spółdzielczy dokonał fuzji połączenia 22 banków spółdzielczych. Na dzień 1 stycznia 1994 r. Bank prowadził działalność w Krakowie i dwóch gminach podmiejskich – Zabierzowie i Wielkiej Wsi. Po pięciu latach aktywnej i skutecznej pracy rozwinął się grupując 37 jednostek w Krakowie, województwie małopolskim i województwie świętokrzyskim. Tak rozszerzony zakres terytorialny uzasadnił potrzeby zmiany nazwy banku na Krakowski Bank Spółdzielczy, co nastąpiło w grudniu 1997 r. Rozwijanie sieci placówek bankowych trwa do dzisiaj. Obecnie KBS posiada 75 własnych placówek bankowych na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
Krakowski Bank Spółdzielczy jest niekwestionowanym liderem w branży. Jako pierwszy bank spółdzielczy w Polsce, w maju 2002 roku Uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego stał się bankiem samodzielnym. Samodzielność pozwala skutecznie konkurować z bankami komercyjnymi oferując swoim klientom atrakcyjne i nowoczesne produkty.
Od wielu lat konsekwentnie realizowana jest rozbudowa i unowocześnienie sieci. Wprowadzane są nowe techniki, technologie i produkty bankowe zmierzające do dalszej poprawy funkcjonowania Banku, sprawności i szybkości przebiegu informacji, co w efekcie przyczynia się do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług.

skontaktuj się z nami
Pełna treść zgody
Pełna treść zgody
Pełna treść zgody

* Pola obowiązkowe

Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków (zwany dalej „Bankiem”) jest administratorem podanych w formularzu danych osobowych. Bank informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Bank informuje ponadto, że o ile nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank doraźnie w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi na pytanie. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz możliwość ich poprawiania. Osobom udostępniającym dane przysługuje także prawo do wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez zamieszczenie takiego żądania w treści formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl.). Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa).
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, (zwany dalej: ”Bankiem”), w celu telefonicznej prezentacji informacji i usług oferowanych przez Bank, tj. na używanie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank w celu telefonicznego marketingu produktów i usług banku do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez wpisanie takiego oświadczenia do formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl. lub przez złożenie do Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody), odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.”)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, (zwany dalej: ”Bankiem”), w celu prezentacji informacji i usług oferowanych przez Bank za pomocą poczty elektronicznej, tj. zgodnie Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank w celu marketingu produktów i usług banku za pomocą poczty email, do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez wpisanie takiego oświadczenia do formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl. lub przez złożenie do Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody), odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.”)

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt "Wiosenny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt mieszkaniowo-

hipoteczny KBS

Promocja do

30.09.2018r

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki III edycji konkursów

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.