logo
Karta kredytowa Visa Classic

Karta Kredytowa - praktyczna na co dzień.

 • nie płacisz za jej wydanie,
 • wykorzystasz ją w kraju i za granicą, kiedy kupujesz w punktach stacjonarnych albo w Internecie i możesz płacić kartą VISA,
 • używasz jej, trzymając w ręku albo w wygodnym dla Ciebie „wirtualnym portfelu” - w telefonie lub zegarku, korzystając z: Apple Pay, Google Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Visa Mobile,
 • co miesiąc spłacasz co najmniej wskazaną przez Bank kwotę minimalną,
 • spłatę karty wykonujesz samodzielnie lub zlecasz ją Bankowi,
 • jeśli spłacasz całość zadłużenia we wskazanym przez Bank terminie, to nie płacisz odsetek od płatności bezgotówkowych,
 • nie pobierzemy opłaty za obsługę karty, jeśli wykonasz kartą minimalną wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, uprawniającą do zwolnienia z tej opłaty:
  opłata za obsługę karty: 80 zł -pobierana po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy za pierwszy rok obsługi karty oraz 50 zł – pobierana po upływie kolejnych 12 miesięcy od zawarcia umowy, za każdy kolejny rok obsługi karty, jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych dokonanych kartą wyniosła mniej niż 6.000,00 zł

Kwota limitu kredytowego: od 1.000 zł do 50.000 zł.
Oprocentowanie zmienne: 11,15% (WIBOR 12M + marża Banku: 5,36%).
Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Klienta.
Istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,75%, przy następujących założeniach: całkowita kwota limitu w karcie (bez kredytowanych kosztów) 7.800,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 8.742,16 zł, oprocentowanie zmienne 11,15% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 942,16 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 942,16 zł), spłata kredytu nastąpi w 24 równych miesięcznych ratach kapitałowych. Kalkulacja została dokonana na dzień 04.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie bez dobrowolnego ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych. Przyjęto także założenie, że wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi nie mniej niż 6.000,00 zł.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

O szczegóły prosimy pytać w Placówkach Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Bezpieczna karta!
Karta kredytowa Visa Classic Krakowskiego Banku Spółdzielczego to jedna z najbezpieczniejszych kart na rynku. W standardzie oprócz paska magnetycznego posiada elektroniczny chip oraz pakiet ubezpieczeń. Karta kredytowa Visa Classic wymaga potwierdzenia płatności kodem PIN. Ewentualną utratę karty kredytowej należy bezzwłocznie zgłosić na Infolinii KBS pod numerami  telefonu: +48 12 428 62 00, +48 12 428 62 36 lub 801 151 101, czynnej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Dodatkowo zastrzeżenia karty można dokonać dzwoniąc pod ogólnopolski numer do zastrzegania kart +48 828 828 828 – czynny 7 dni w tygodniu  całodobowo. Szczegółowe informacje w tym Regulamin korzystania z Systemu Zastrzegania Kart znajdują się na stronie  www.zastrzegam.pl

Informacja o zabezpieczeniu 3D Secure
Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że od dnia 10.05.2017r. dla dodatkowego bezpieczeństwa płatności internetowych kartami płatniczymi Krakowskiego Banku Spółdzielczego została wprowadzona możliwość bezpłatnego korzystania z zabezpieczenia „3D Secure”.
W związku z powyższym podajemy definicje i zasady jak korzystać z zabezpieczenia 3D Secure. Potrzebne definicje
kod SMS 3D Secure – przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Posiadacza karty numer telefonu komórkowego – jednorazowe hasło służące do identyfikacji Posiadacza karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure,
zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure – sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza karty kodu SMS 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.
Zasady korzystania

 1. Autoryzacje transakcji na odległość dokonywanych przy użyciu Kartyz zabezpieczeniem 3D Secure przebiegają poprzez podanie danych Karty (np. numer Karty, dane Posiadacza karty, data ważności, CVV2/CVC2) oraz dodatkowo kodu SMS 3D Secure.
 2. Kod SMS 3D Secure jest generowany dla transakcji internetowej zawieranej z akceptantem, który wdrożył zabezpieczenie 3D Secure.
 3. Transakcja na odległość, dla której akceptant wymaga podania kodu SMS 3D Secure nie zostanie zrealizowana, jeśli:
  1. Posiadacz karty nie wskazał numeru telefonu komórkowego do usługi,
  2. Posiadacz karty nie podał lub podał błędny kod SMS 3D Secure.
 4. Błędne wprowadzenie dwóch kolejno przekazanych do danej transakcji kodów SMS 3D Secure spowoduje odmowę realizacji transakcji.
 5. Numer telefonu, na który będą wysyłane kody SMS 3D Secure, może być podany przez Posiadacza karty w Oddziale Banku, albo telefonicznie na Infolinii KBS pod numerami  telefonu: +48 12 428 62 00, +48 12 428 62 36 lub 801 151 101, czynnej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Urządzenia, na które Kredytobiorca/Posiadacz karty będzie otrzymywał kody SMS 3D Secure powinny być zabezpieczone hasłem dostępu znanym tylko Posiadaczowi karty.

Zachęcamy do sprawdzenia i aktualizacji numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane kody SMS 3D Secure.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie mogę płacić kartą Visa Krakowskiego Banku Spółdzielczego?
 2. Jak mam płacić kartą Visa ?
 3. Co to jest PIN?
 4. Co mam zrobić, jeśli na rachunku karty jest transakcja, której nie dokonałem?
 5. Ile trwa postępowanie reklamacyjne?
 6. Jak zastrzec kartę?
 7. Do kiedy moja karta Visa jest ważna?
 8. Jeśli będę chciał zrezygnować ze wznowienia karty na kolejny okres ważności?
 9. Jak rozliczane są transakcje zagraniczne dokonane kartą?
 10. Najważniejsze porady dla posiadaczy kart Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

1. Gdzie mogę płacić kartą Visa Krakowskiego Banku Spółdzielczego?
Karta VISA jest kartą międzynarodową i umożliwia dokonywanie płatności na całym świecie. Kartą możesz płacić w miejscach, gdzie umieszczony jest znak organizacji płatniczej widniejący na karcie „VISA”.

2. Jak mam płacić kartą Visa?
Płacenie kartą jest operacją bardzo prostą. Jeśli dany punkt akceptuje płatności kartą VISA, po dokonaniu zakupów w zależności czy na karcie jest uruchomiona możliwość płatności zbliżeniowych. Kolejne kroki będą następujące:

 • sprzedawca wpisze kwotę transakcji, poprosi o zbliżenie, wprowadzenie lub przeciągnięcie   karty przez czytnik magnetyczny,
 • zostaniesz poproszony o zatwierdzenie transakcji przez wpisanie kodu PIN na klawiaturze (PIN pad).
  W przypadku dokonywania jednorazowej transakcji zbliżeniowej akceptacja transakcji odbywa się bez wpisania kodu PIN na klawiaturze. Limit transakcji dokonywanej bez konieczności podawania numeru PIN, ustalany jest przez organizację VISA i wynosi na chwilę obecną 100 PLN.
 • jeśli potwierdzasz transakcje kodem PIN, zrób to w taki sposób, aby osoby trzecie nie mogły widzieć wpisywanego kodu,
 • po zakończeniu transakcji otrzymasz od  sprzedawcy  kopię potwierdzenia transakcji.
3. Co to jest PIN?

Kod PIN to Twój Osobisty Numer Identyfikacyjny ( Personal Identification Number). Jest to 4 cyfrowy kod powiązany z Twoją kartą. Za jego pomocą akceptujesz wszelkie transakcje, wypłaty gotówki z bankomatów oraz płatności kartą w sklepach. Kod PIN znasz tylko Ty, nie jest zapisany na karcie płatniczej ani przechowywany w Banku. Ze względów bezpieczeństwa nie należy go udostępniać osobom trzecim, ani zapisywać na karcie lub w innym łatwo dostępnym miejscu. Najlepiej go zapamiętać.

4. Co mam zrobić, jeśli na rachunku karty jest transakcja, której nie dokonałem?
W takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić Bank o zaistniałej sytuacji. Zgłoszenia można dokonać:  na piśmie - osobiście w każdej Placówce Banku, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Banku www.kbsbank.com.pl albo przesyłką pocztową adresowaną na adres Krakowski Bank Spółdzielczy ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków; ustnie – telefonicznie kontaktując się z numerem Infolinii: 12 428 62 00, 12 428 62 36, 12 422 09 26, 12 422 82 45 lub 801 151 101 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Posiadacza w Placówce Banku, lub w postaci elektronicznej - poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.kbsbank.com.pl/reklamacje

5. Ile trwa postępowanie reklamacyjne?
Bank udzieli odpowiedzi na reklamację na piśmie listem poleconym. Na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację może być dostarczona drogą elektroniczną. Bank udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż: w terminie 15 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji związanych z Usługami płatniczymi; w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji w pozostałych przypadkach. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższych terminach, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony odpowiednio do 35 dni roboczych lub 60 dni kalendarzowych, po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn opóźnienia, wskazaniu okoliczności, które wymagają dodatkowego ustalenia oraz podaniu przewidywanego terminu odpowiedzi.

6. Jak zastrzec kartę?
W przypadku kradzieży, zagubienia karty lub przejęcia kodu PIN przez osoby trzecie, niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem w celu jej zastrzeżenia. Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 • zastrzeżeń kart można dokonywać na Infolinii KBS pod numerami telefonu +48 12 428 62 00, +48 12 428 62 36 oraz 801 151 101, czynnej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • bezpośrednio w każdym Oddziale Krakowskiego Banku Spółdzielczego,

Podczas przyjmowania zastrzeżenia pracownik Banku dokona weryfikacji Twojej tożsamości oraz danych dotyczących zastrzeganej karty.
Dodatkowo zastrzeżenia karty można dokonać dzwoniąc pod ogólnopolski numer do zastrzegania kart +48 828 828 828 – czynny 7 dni w tygodniu  całodobowo. Szczegółowe informacje w tym Regulamin korzystania z Systemu Zastrzegania Kart znajdują się na stronie  www.zastrzegam.pl

7. Do kiedy moja karta Visa jest ważna?
Rok i miesiąc, w którym upływa termin ważności, umieszczony jest na karcie. Po informacji „GOOD THRU”, zapisana jest data - dwie pierwsze cyfry to miesiąc, a dwie następne to rok. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca umieszczonego na karcie, np. data 09/19 oznacza, że Twoja karta jest ważna do końca września 2019 r.

8. Jeśli będę chciał zrezygnować ze wznowienia karty na kolejny okres ważności?
Jeśli chciałbyś zrezygnować ze wznowienia Karty, zgłoś to w Banku co najmniej na 30 dni przed upływem ważności karty.

9. Jak rozliczane są transakcje zagraniczne dokonane kartą?
Transakcje dokonywane w innej walucie niż polskie złote (PLN) przeliczane są na walutę rachunku (PLN)  według kursu organizacji płatniczej Visa. Kursy organizacji VISA po których transakcje przeliczane są  na walutę rachunku dostępne są na stronie internetowej organizacji. Użytkownik karty korzystając z kalkulatora na stronie VISA może samodzielnie sprawdzić wysokość kursu po  jakim jest  przeliczana transakcja. Wystarczy na stronie internetowej visa.pl, wpisać w wyszukiwarce - kalkulator walutowy.

10. Najważniejsze porady dla posiadaczy kart Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Karta płatnicza to bardzo bezpieczny i wygodny środek płatniczy. Aby jednak posługiwanie się nią sprawiało Ci maksymalnie dużo radości, warto pamiętać o kilku zasadach:

 1. Jeśli otrzymałeś PIN pocztą, sprawdź czy dotarł w nienaruszonej kopercie. Jeśli zauważysz, że przesyłka była otwierana, natychmiast skontaktuj się z nami.
 2. Kartę podpisz od razu po otrzymaniu i chroń przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 3. Nie noś kodu PIN razem z kartą i nie zapisuj go na karcie, ani w żadnym innym łatwo dostępnym miejscu - najlepiej go zapamiętaj i nikomu nie ujawniaj.
 4. Sprawdzaj kwotę transakcji przed zatwierdzeniem lub podpisaniem rachunku.
 5. Nie korzystaj z pomocy osób nieznajomych przy bankomacie.
 6. Zabieraj potwierdzenia transakcji ze sklepów i wydruki z bankomatów.
 7. Nie przechowuj karty w pobliżu urządzeń elektronicznych, np. telefonu komórkowego, telewizora itp., może to spowodować uszkodzenie jej paska magnetycznego bądź CHIPA

 

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.