logo
Reklamacje

Zgodnie z art. 12 ust.1 i art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków (zwany dalej „Bankiem”), przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków (zwany dalej „Bankiem”). Z Bankiem można się  skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@kbsbank.com.pl,  pisemnie na adres: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków.

W Banku wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@kbsbank.com.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w powyższym formularzu będą przetwarzane przez Bank w celu niezbędnym do rozpatrzenia złożonej reklamacji i odpowiedzi na nią, tj. w celach:

 1. Wypełnienia ciążących na Banku obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, ustawy prawo bankowe, w związku ze złożoną przez Panią/Pana reklamacją (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO)

 2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku, w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi, a także w celu przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu działalności Banku do celów przestępczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  RODO).

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 

Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:

 1. W zakresie realizacji obowiązku pranego ciążącego na Banku przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 2. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 3. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody do momentu wycofania przez Panią/Pana takiej zgody.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:

 1. Podmiotom przewidzianym w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów prawa, m.in. Rzecznikowi finansowemu, Komisji Nadzoru Finansowego i innym podmiotom w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych, sądom i prokuratorom oraz innym organom władzy publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami. Pełna lista podmiotów została zamieszczona na stronie internetowej Banku www.kbsbank.com.pl w zakładce KOMUNIKATY- ochrona danych osobowych.

 2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz Banku, w tym na podstawie art. 6a ustawy Prawo bankowe - tzw. podmioty przetwarzające.

Bank informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania, a także do uzyskania kopii Pani/Pana danych (art. 15 RODO).

 2. Prawo do sprostowania  nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO).

 3. Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), w przypadku gdy:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,

 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

 1. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO) w przypadku gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

 3. Bank nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Banku są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 1. Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez Bank na podstawie zgody lub umowy (art. 20 RODO), co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Bank bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 2. Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia reklamacji i rozpatrzenia jej przez Bank.

 

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.