logo
Słownik pojęć

Słownik pojęć ubezpieczeniowych:

Agent ubezpieczeniowy
pośrednik ubezpieczeniowy (dystrybutor ubezpieczeń) wykonujący czynności ubezpieczeniowe i działający w imieniu lub na rzecz ubezpieczyciela.

Analiza Potrzeb Klienta (APK)
ma na celu określenie wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, a w jej wyniku umożliwić agentowi ubezpieczeniowemu przedstawienie rozwiązania, które będzie stanowić odpowiedź na zgłaszane zapotrzebowanie. W wyniku APK agent ubezpieczeniowy przedstawia w zrozumiałej formie obiektywne informacje o wybranych produktach ubezpieczeniowych dopasowane do potrzeb klienta.

Dokument IDD
ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym opracowywany przez ubezpieczyciela na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 o dystrybucji ubezpieczeń.

Dystrybutor ubezpieczeń
podmiot upoważniony do oferowania w imieniu ubezpieczyciela produktów ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych, na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2017r o dystrybucji ubezpieczeń, wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych.

Indeksacja składki
podwyższenie składki oraz odpowiednio sumy ubezpieczenia, w celu uniknięcia w długim okresie obniżenia wartości polisy na skutek inflacji.

Karta Produktu
podane w przystępnej formie informacje, które są przekazywane ubezpieczającemu/ubezpieczonemu przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia. W Karcie Produktu znajdują się najważniejsze informacje dotyczące przedmiotu i zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczający/ubezpieczony dowie się z Karty Produktu między innymi jaki jest cel ochrony: inwestycyjny, ochronny albo inwestycyjno-ochronny.

Nieszczęśliwy wypadek (NW)
zdarzenie nagłe, niespodziewane i wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ubezpieczonego, w następstwie którego ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała lub zmarł.

OFWCA
Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne, pracownik dystrybutora ubezpieczeniowego posiadający stosowne umocowania prawne oraz pełnomocnictwa do prezentowania rozwiązań ubezpieczeniowych.

Ogólne Warunku Ubezpieczenia (OWU)
dokument określający szczegółowe warunki danej umowy ubezpieczeniowej, na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia. OWU zawierają niezbędne informacje takie jak np. zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności, definicje i jest dołączany do polisy.

Okres ubezpieczenia
okres między rozpoczęciem odpowiedzialności ubezpieczeniowej ubezpieczyciela, a jej zakończeniem.

Polisa
dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia określający m.in. warunki, czas trwania, wysokość składki, sumę ubezpieczenia oraz osoby uposażone. Polisa może zawierać kilka umów ubezpieczenia, w tym umowy dodatkowe.

Składka ubezpieczeniowa
kwota, określona w umowie ubezpieczenia, należna ubezpieczycielowi za udzielaną ochronę ubezpieczeniową.

Suma ubezpieczenia (SU)
kwota określona w dokumencie ubezpieczenia (polisie), która wyznacza górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, jeżeli nie umówiono się inaczej.

Świadczenie ubezpieczeniowe
wypłata przez ubezpieczyciela środków pieniężnych osobie uprawnionej w przypadku zdarzenia objętego umową ubezpieczenia.

Ubezpieczający
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła i podpisała z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia oraz zobowiązała się do płacenia składek.

Ubezpieczenie
umowny obowiązek dokonania świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego na wypadek powstania zdarzeń określonych w umowie ubezpieczeniowej, występujących w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)
organ zabezpieczający interesy osób/instytucji poszkodowanych z tytułu zdarzeń losowych nie zaspokajalnych przez ubezpieczyciela (np. wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanym, w przypadku gdy sprawca wypadku drogowego uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieznany).

Ubezpieczony
osoba fizyczna wskazana w polisie, której życie, zdrowie lub majątek objęte są ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczyciel
firma ubezpieczeniowa, która na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia (polisy) z ubezpieczającym otacza ochroną ubezpieczeniową ubezpieczonego, przejmując na siebie ryzyko wystąpienia określonego w polisie zdarzenia, a w przypadku jego wystąpienia wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie albo organizuje określoną usługę (np. assistance).

Uposażony
osoba, osoby lub instytucja imiennie wskazane przez ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia za zgodą ubezpieczonego jako uprawnione do otrzymania od ubezpieczyciela świadczenia z tej umowy na wypadek zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Zdarzenie losowe
sytuacje, które wywołują określone skutki, dzieją się w konkretnym czasie oraz miejscu i występują niezależnie od woli ludzkiej, zdarzenia losowe oznaczają zdarzenia nieprzewidywalne, które jednak są możliwe.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.