logo
Formularz Kontaktowy
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Bank
Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych osoby wypełniającej formularz kontaktowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym.
Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ,,RODO”, Krakowski Bank Spółdzielczy przekazuje poniższe informacje:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków (zwany dalej „Bankiem”). Z Bankiem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@kbsbank.com.pl, pisemnie na adres: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków.
 2. Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH, skontaktować się można we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@kbsbank.com.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Szczegółowe dane Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl w zakładce KONTAKT.
 3. Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Bank w następujących celach:
  1. w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie, podjęcia przez Bank niezbędnych działań, dla załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, w tym w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail i/ lub w formie telefonicznej jeżeli wymaga tego odpowiedź na zadane przez Panią/Pana pytanie (podstawa: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);
  2. archiwalnym – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku – dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Banku, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
  4. zapewnienie bezpieczeństwa działań w związku z wnioskiem o kontakt, przeciwdziałanie nadużyciom.
 4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Rzecznik Finansowy, Arbiter bankowy,
  2. podmioty, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np., dostawcy IT, podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie, podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych oraz dostawcy innych usług, przetwarzający dane w imieniu Banku.
 5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Bank:
  1. do czasu wycofania udzielonej zgody/ udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie-w zakresie w jakim Bank przetwarza dane dla realizacji przedmiotowego celu;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które Bank realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – można tego dokonać mailowo, telefonicznie lub listownie. W takim przypadku Bank przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Banku ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  3. w przypadku wniesienia reklamacji - przez okres 6 lat lub do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
  W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Banku danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, brak podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na Pani/ Pana pytanie.
(w przypadku udostępnienia przeze mnie numeru telefonu) w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie, w tym przekazania mi informacji marketingowych i handlowych, jeżeli wymaga tego odpowiedź na zadane pytanie.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.