logo
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu przy ulicy Krawieckiej 4

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (dalej: „Bank”) ogłasza o wszczęciu postępowania w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu przy ulicy Krawieckiej 4, składającej się z działek nr 319/76, 321/71 oraz 75, dla których Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgi wieczyste numer: KA1Y/00059057/5 oraz KA1Y/00003453/4 (dalej: „Nieruchomość”):

  1. cena wywoławcza sprzedaży Nieruchomości w przetargu: 1.545.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych 0/100);
  2. rokowania będą prowadzone z podmiotami, które pisemnie zgłoszą udział w rokowaniach. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zainteresowanego udziałem w rokowaniach;
  3. warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki na zabezpieczenie kosztów w przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży; zaliczka wynosi 10% ceny wywoławczej; zaliczkę należy wpłacić  na rachunek KBS: 11 8591 0007 0028 0029 1021 1111 najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w rokowaniach; zasady zwrotu oraz zatrzymania zaliczki określa Regulamin, o którym mowa w pkt 6) niniejszego ogłoszenia;
  4. termin rokowań: do momentu wyłonienia nabywcy albo do odwołania postępowania;
  5. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości;
  6. warunki sprzedaży Nieruchomości określa Załącznik nr 1 do Procedury –  „Regulamin sprzedaży nieruchomości położonej w Bytomiu przy ulicy Krawieckiej, księgi wieczyste nr KA1Y/00059057/5, KA1Y/00003453/4”;
  7. szczegółowe informacje dotyczące przetargu, w tym Regulamin przetargu, o którym mowa w pkt 6) niniejszego ogłoszenia, dostępne są pod nr tel.: 519-06-06-39, email: sdruzgala@kbsbank.com.pl;
  8. Bankowi przysługuje prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

 

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.