logo
Sprzedaż nieruchomości w trybie z wolnej ręki położonej w Świdnicy przy ulicy Husarskiej 11

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (dalej: „Bank”) ogłasza  o wszczęciu postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie z wolnej ręki położonej w Świdnicy przy ulicy Husarskiej 11, składającej się z działki nr 177 o powierzchni 0,2705 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00030232/0 (dalej: „Nieruchomość”).

  1. Cena wywoławcza sprzedaży Nieruchomości w przetargu: 1.530.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych);
  2. rokowania będą prowadzone z podmiotami, które pisemnie zgłoszą udział w rokowaniach. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zainteresowanego udziałem w rokowaniach;
  3. warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki na zabezpieczenie kosztów w przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży; zaliczka wynosi 10% ceny wywoławczej; zaliczkę należy wpłacić  na rachunek KBS: 11 8591 0007 0028 0029 1021 1111 najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w rokowaniach; zasady zwrotu oraz zatrzymania zaliczki określa Regulamin, o którym mowa w pkt 6) niniejszego ogłoszenia;
  4. termin rokowań: do momentu wyłonienia nabywcy albo do odwołania postępowania
  5. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości;
  6. warunki sprzedaży Nieruchomości określa Załącznik nr 1 do Procedury – „Regulamin sprzedaży nieruchomości położonej w Świdnicy przy ulicy Husarskiej, księga wieczysta nr SW1S/00030232/0”;
  7. osoba do kontaktu: Stanisław Druzgała tel. 519 060 639, email: sdruzgala@kbsbank.com.pl

 

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.