logo
Przetarg nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w Mogilanach przy ul. Rynek 2A

Krakowski Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg nieograniczony na oddanie w najem stanowiącej własność Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie:

nieruchomości lokalowej położonej w Mogilanach przy ul. Rynek 2A, o powierzchni 113,30 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KR3I/0003266/5.


Termin składania ofert: 15.12.2023 r.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy zamiesić adnotację: „Oferta w postępowaniu przetargowym na najem nieruchomości położonej w Mogilanach przy ul. Rynek 2A. NIE OTWIERAĆ DO UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT”.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. planowane przeznaczenie (sposób wykorzystania) Nieruchomości;
  5. oferowaną stawkę miesięczną czynszu najmu netto (stawka ta nie może być niższa od miesięcznej stawki wywoławczej netto, która została ustalona na kwotę 5.236,00 zł netto).

Do oferty należy załączyć dokumenty wskazane w Regulamin oddania w najem nieruchomości położonej w Mogilanach przy ul. Rynek 2A.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie wadium w kwocie 523 zł na rachunek Krakowskiego Banku Spółdzielczego nr 11 85910007 0028 0029 1021 1111

 

Zasady przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz warunki udziału w postępowaniu przetargowym reguluje „Regulamin oddania w najem nieruchomości położonej w Mogilanach przy ul. Rynek 2A” (dostępny pod linkiem poniżej).

Regulamin oddania w najem nieruchomości położonej w Mogilanach przy ul. Rynek 2A

 

Wynajmujący umożliwia zapoznania się ze stanem faktycznym lokalu. Oględziny lokalu zostaną przeprowadzone jeden raz w dniu 24.11.2023 r. o godzinie 14.00. Udział oferentów lub ich przedstawicieli w oględzinach jest obowiązkowy.

Krakowski Bank Spółdzielczy zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia postępowania przetargowego bez wyboru oferty.

Informacje dot. przetargu oraz przedmiotu najmu udziela Stanisław Druzgała Tel. 519-06-06-39, mail: sdruzgala@kbsbank.com.pl

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.