logo
Informacja o terminie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego na dzień 24.11.2023 r.

Na podstawie § 19 Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w związku z zakończeniem Zebrań Grup Członkowskich, które odbyły się w dniach 18.10.2023 r. - 24.10.2023 r., Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego ustala termin zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego na dzień 24.11.2023 r. o godzinie 10.00.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego zwołanego na dzień 24.11.2023 r.:

 

 1. Otwarcie, wybór Prezydium – Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i dwóch członków Prezydium oraz dwóch członków Komisji Wnioskowej.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przedstawienie: 
  1. skróconego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2023 r.,
  2. projektowanych zmian Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
  3. projektowanych zmian Polityki oceny odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości w składzie Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym,
  4. proponowanych zmian w Regulaminie wynagradzania członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
  5. wniosku zgłoszonego na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 26.06.2023 r. w sprawie przyznania nagrody Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego Panu Piotrowi Skoczkowi.
 5. Dyskusja.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia informacji o skróconym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2023 r.,
  2. zmiany Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego pod warunkiem wyrażenia zgody na zmiany przez Komisję Nadzoru Finansowego,
  3. zmiany Polityki oceny odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości w składzie Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym,
  4. zmiany Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
  5. przyznania nagrody Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego Panu Piotrowi Skoczkowi.
 7. Dyskusja.
 8. Składanie wniosków i przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Wnioskowej.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli winni zgłosić się po odbiór loginów i haseł uprawniających do udziału w Zebraniu Przedstawicieli w dniu 15 listopada 2023 r. w godzinach 09:00-15:00 we właściwych dla siebie Oddziałach Banku, a dodatkowy ostateczny termin odbioru tych pakietów ustala się na dni 16-17 listopada 2023 r. w godzinach 09:00-15:00 w Centrali Banku w Krakowie (odbiór następował będzie w Sekretariacie Rady Nadzorczej).

Wraz ze zgłoszeniem po odbiór loginów i haseł uprawniających do udziału w Zebraniu Przedstawicieli, można pisemnie zgłaszać kandydatów na: Przewodniczącego obrad, Sekretarza Zebrania Przedstawicieli, dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli oraz dwóch członków Komisji Wnioskowej. Osoba zgłaszająca danego kandydata powinna w momencie zgłoszenia kandydata złożyć oprócz wypełnionego formularza również pisemną zgodę danego kandydata na kandydowanie (zgoda nie jest wymagana w przypadku zgłaszania swojej kandydatury).  

Prosimy również, aby Przedstawiciele wraz ze zgłoszeniem po odbiór loginów i haseł uprawniających do udziału w Zebraniu Przedstawicieli, składali wypełniony Formularz oświadczenia w sprawie wypłaty diety.

Informujemy nadto, że w przypadku wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli przez pełnomocnika – pełnomocnik może reprezentować tylko jednego Przedstawiciela.

 

Wzory przydatnych dokumentów:

Pełnomocnictwo

Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli/Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

Zgoda na kandydowanie na Przewodniczącego/Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

Zgłoszenie kandydatów na Członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli

Zgoda na kandydowanie na Członka Prezydium Zebrania Przedstawicieli

Zgłoszenie kandydatów na Członków Komisji Wnioskowej Zebrania Przedstawicieli

Zgoda na kandydowanie na Członka Komisji Wnioskowej Zebrania Przedstawicieli

Formularz oświadczenia w sprawie wypłaty diety Przedstawicielom

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.