logo
Podstawowy rachunek płatniczy

Bank otwiera i prowadzi podstawowy rachunek płatniczy dla osób fizycznych będących Konsumentami, dla których żaden dostawca tj.:
1) bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy Prawo bankowe, w tym Krakowski Bank Spółdzielczy,
2) oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 Ustawy Prawo bankowe,
3) instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 Ustawy Prawo bankowe
i odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 Ustawy Prawo bankowe,
4) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1910. z późn. zm.) – w zakresie, w jakim odrębne przepisy uprawniają ją do świadczenia usług płatniczych,
w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego wykonywanie transakcji o których mowa poniżej.

Krakowski Bank Spółdzielczy (Bank) otwiera i prowadzi podstawowy rachunek płatniczy (Rachunek) dla:
1) jednej osoby fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnych,
2) dwóch osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych jako rachunek wspólny (łączny lub rozłączny),
3) dla Małoletniego.

Rachunek umożliwia wyłącznie:
1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na Rachunek,
2) dokonywanie wypłat gotówki z Rachunku na terytorium któregokolwiek Kraju EOG, w bankomacie lub placówce dostawcy, w godzinach pracy tego dostawcy lub poza nimi, lub przy użyciu terminala płatniczego, jeśli Konsument wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty,
3) wykonywanie na terytorium Krajów EOG transakcji płatniczych:
a) usług Polecenia zapłaty, w tym jednorazowych Poleceń zapłaty,
b) przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
c) przez wykonanie usług Polecenia przelewu, w tym Stałych zleceń,
w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej Rachunek zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez dostawcę transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim.

Posiadacz Rachunku może korzystać z Rachunku składając Zlecenia płatnicze w każdej Placówce Banku, a ponadto z wykorzystaniem karty płatniczej typu debetowego oraz bankowości internetowej KBS24.

Bank prowadzi Rachunek w zakresie krajowych transakcji płatniczych nieodpłatnie. Bank pobiera opłaty za zrealizowane transakcje w przypadkach dopuszczonych przez ustawę o usługach płatniczych oraz za usługi nie objęte Umową, realizowane przez Bank na wniosek Posiadacza Rachunku w trybie i na zasadach określonych w Taryfie.

Oprocentowanie środków zgromadzonych na podstawowym rachunku płatniczym wynosi 0%.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Promocja kredytu

do 31.12.2019r

Sprawdź

Kredyt „Tęcza”

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 31.12.2019r

 

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.