logo
Lokaty "Overnight"

Lokaty typu overnight są lokatami jednodniowymi, na które przenoszone są automatycznie - po zakończeniu dnia roboczego - środki pieniężne posiadacza lokaty, zgodnie z jego dyspozycją na podstawie umowy, zawieranej na czas nieokreślony.
Środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami zwracane są na rachunek rozliczeniowy posiadacza lokaty następnego dnia roboczego.

Minimalna kwota lokaty wynosi 50.000 zł.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez Bank. Wysokość oprocentowania lokaty ustalana jest przez Bank raz w miesiącu w oparciu o wysokość stawki WIBID 1M z przedostatniego dnia roboczego danego miesiąca pomniejszonej o marżę Banku i obowiązuje w kolejnym miesiącu kalendarzowym przy czym minimalna wysokość oprocentowania wynosi 0,05% w stosunku rocznym.

Komunikat
Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, z dniem 1 sierpnia 2020 r. nastąpi zmiana (obniżenie) wartości minimalnego oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych typu overnight.
Wysokość minimalnego oprocentowania uwzględniająca zmianę o której mowa powyżej wskazuje poniższa tabela.
 

Minimalne oprocentowanie obowiązujące do 31.07.2020 r.

Minimalne oprocentowanie obowiązujące od 01.08.2020 r.

0,05 % w stosunku rocznym

0,01 % w stosunku rocznym

Podstawę wprowadzanych zmian stanowi §13 ust. 1 pkt 5 „Regulaminu lokat terminowych typu overnight w Krakowskim Banku Spółdzielczym”. Zmiany wprowadzone w Regulaminie mają zastosowanie do zawartych przez Państwa Umów i w tym zakresie modyfikują ich treść.
Jeżeli przed dniem 01.08.2020 r. Posiadacz Rachunku nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, zmiany te wchodzą w życie w terminie wskazanym powyżej.

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.