logo
Uproszczony kredyt inwestycyjny "Prosta Inwestycja"

Polecamy nasz najnowszy produkt - uproszczony kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym. Produkt przeznaczony jest dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą na finansowanie inwestycji związanych z zakupem: środków transportu; maszyn, urządzeń lub wyposażenia; gruntów rolnych, działek budowlanych; zakupem budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności oraz na budowę, przebudowę, remont lub modernizację budynków lub pomieszczeń służących do prowadzenia działalności, a także na refinansowanie kosztów na wymienione cele bądź na spłatę kredytu inwestycyjnego w innym banku udzielonego na te cele. Kredyt można wykorzystać także na wykup środków trwałych z leasingu.
Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem, ale nie może być większa niż 1.000.000 zł. 
Minimalny udział własny: 10% kosztów inwestycji  - dla kredytów niezabezpieczonych hipotecznie, 20%  kosztów inwestycji – dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie.
Maksymalny okres kredytowania: do 10 lat nie dłużej jednak niż okres amortyzacji majątku sfinansowanego kredytem.
Możliwa karencja w spłacie kapitału nawet do 24 miesięcy nie dłużej jednak niż do czasu zakończenia inwestycji.
Kredyt może być wykorzystany poprzez przekazanie całości środków pieniężnych na rachunek bieżący Klienta. Wykorzystanie do 70% kwoty kredytu Klient powinien udokumentować fakturami lub innymi dokumentami zakupu. Rozliczenie kwoty stanowiącej do 30% udzielonego kredytu może nastąpić na podstawie oświadczenia Kredytobiorcy o wykorzystanych środkach, bez konieczności przedstawiania Bankowi faktur.
Jeżeli kredyt jest przeznaczony na budowę, przebudowę, remont lub modernizację budynków, rozliczenie kredytu może nastąpić na podstawie bezpośredniej kontroli przeprowadzonej na miejscu inwestycji potwierdzającej zakres wykonanych prac oraz stopień zaawansowania inwestycji zgodny z harmonogramem inwestycji.
Bank nie wymaga sporządzenia przez Klienta prognoz finansowych oraz biznes planu.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 3M i marży Banku

Zapytaj o kredyt przez internet

Kredyt

w tempo
Do stu tysięcy na Twoje potrzeby!

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

w promocji

 

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.