logo
Promocja kredytu mieszkaniowo-hipotecznego KBS

Promocja kredytu mieszkaniowo-hipotecznego KBS obowiązuje od 01.05.2018r. do 31.12.2018r. Przedmiotem promocji jest nabycie przez Uczestnika Promocji prawa do niższej prowizji i marży w kredycie mieszkaniowo hipotecznym KBS niż wynika to z regularnego cennika. Uczestnikiem może być osoba, która w trakcie trwania Promocji złoży wniosek o kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS; posiada lub założy przed zawarciem umowy kredytowej rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w KBS; zobowiąże się do dokonywania regularnych wpływów na w/w rachunek w wysokości nie mniejszej niż rata kapitałowo-odsetkowa wynikająca z harmonogramu spłat; uzyska pozytywną decyzję kredytową i podpisze umowę o kredyt. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach KBS.

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS udzielany jest w PLN z przeznaczeniem m. in. na:
• zakup mieszkania, domu na rynku pierwotnym i wtórnym,
• zakup działki budowlanej,
• nabycie lokalu mieszkalnego od gminy, lokalu zakładowego,
• dopłatę związaną z zamianą, przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu na własnościowe,
• budowę, remont, rozbudowę domu lub mieszkania,
• refinansowanie wydatków mieszkaniowych
• na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku.
Kwota kredytu: od 50.000 zł.
Okres kredytowania: do 20 lat, z zastrzeżeniem, że okres kredytowania może zostać wydłużony do 25 lat w przypadku posiadania operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wnioskowanego kredytu.
Brak opłaty przygotowawczej.
Brak opłat za wcześniejszą spłatę.
Oprocentowanie promocyjne:  3,92% (WIBOR 3M + marża Banku 2,2% ).
W przypadku Klientów posiadających wkład własny w wysokości powyżej 50% kosztów przedsięwzięcia, oprocentowanie promocyjne wynosi 3,72% (WIBOR 3M + marża Banku 2,0%). Oprocentowanie bez promocji: 5,72  (WIBOR 3M + marża Banku 4,0%).
Kredyt hipoteczny jest kredytem o zmiennej stopie oprocentowania. Ewentualny wzrost wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w trakcie spłaty kredytu oznacza dla Kredytobiorcy wyższą ratę.
Prowizja: 1%. (Prowizja bez promocji: 1,75%)
Bank wymaga ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie nieruchomości.
Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 80% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.
Minimalny wkład własny wynosi 20 % kosztów przedsięwzięcia.
Istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych.
Udzielenie kredytu, jego wysokość i okres spłaty uzależnione są od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Klienta.

Reprezentatywny przykład:

• całkowita kwota kredytu hipotecznego: 178.000,00 zł,
• całkowity koszt kredytu hipotecznego: 66.770,98 zł,
• całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 244.770,98 zł,
• zmienne oprocentowanie kredytu 3,92% w stosunku rocznym stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M i marży Banku,
• rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 4,28%,
• 194 rat w wysokości: 1.240,28 zł (kapitał + odsetki).
• Koszty ujęte w całkowitym koszcie kredytu hipotecznego:
- Suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 62.613,73 zł.
- Prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 1.780,00 zł.
- Będą Państwo musieli ponieść koszty ustanowienia hipoteki (wysokość poniższych kosztów ustanowienia hipoteki jest niezależna od Banku):
1 - koszt wpisu hipoteki: 200,00 zł,
2 - koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł,
Możliwe inne koszty:
• koszty notarialne,
• wycena rzeczoznawcy majątkowego.
- Opcjonalnie Koszty ponoszone okresowo (nieujęte w ratach):
1 - Ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (od ognia i innych zdarzeń losowych) - składka roczna, płatna z góry, jeżeli jest znana Bankowi (w reprezentatywnym przykładzie założono składkę roczną w wysokości 133,50 zł).
2 - Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy – składka jednorazowa lub roczna, płatna z góry, jeżeli jest znana Bankowi (w reprezentatywnym przykładzie nie zakładano tego rodzaju ubezpieczenia).
W reprezentatywnym przykładzie założono, że Bank udzielił kredytu mieszkaniowo-hipotecznego KBS w wysokości 178.000 zł, spłacanego w 194 równych ratach miesięcznych. Wkład własny w wysokości 44.500 zł, co stanowi 20% kosztów przedsięwzięcia.
Stanowiąca zabezpieczenie hipoteczne nieruchomość o wartości 222.500 zł została ubezpieczona przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. S. Małachowskiego 10. Założono również, że wysokość raty nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania, a spłaty będą dokonywane terminowo. Symulację sporządzono na dzień  01.10.2018r na reprezentatywnym przykładzie bez dobrowolnego ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych. Klient ma prawo wyboru ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych został wskazany jedynie w celu przedstawienia reprezentatywnego przykładu.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt „Tęcza”

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt mieszkaniowo-

hipoteczny KBS

Promocja do

31.12.2018r

Sprawdź

ROR STUDENT

 

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.