logo
Promocja kredytu mieszkaniowo-hipotecznego KBS

Promocja kredytu mieszkaniowo-hipotecznego KBS obowiązuje od 01.02.2019r. do 31.12.2019r. Przedmiotem promocji jest nabycie przez Uczestnika Promocji prawa do niższej prowizji i marży w kredycie mieszkaniowo hipotecznym KBS niż wynika to z regularnego cennika. Uczestnikiem może być osoba, która w trakcie trwania Promocji złoży wniosek o kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS; posiada lub założy przed zawarciem umowy kredytowej rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w KBS; zobowiąże się do dokonywania regularnych wpływów na w/w rachunek w wysokości nie mniejszej niż rata kapitałowo-odsetkowa wynikająca z harmonogramu spłat; uzyska pozytywną decyzję kredytową i podpisze umowę o kredyt. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach KBS.

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS udzielany jest w PLN z przeznaczeniem m. in. na:
• zakup mieszkania, domu na rynku pierwotnym i wtórnym,
• zakup działki budowlanej,
• nabycie lokalu mieszkalnego od gminy, lokalu zakładowego,
• dopłatę związaną z zamianą, przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu na własnościowe,
• budowę, remont, rozbudowę domu lub mieszkania,
• refinansowanie wydatków mieszkaniowych
• spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku.

Kwota kredytu: od 50.000 zł. Okres spłaty: do 20 lat, z zastrzeżeniem, że okres kredytowania może zostać wydłużony do 25 lat w przypadku posiadania operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wnioskowanego kredytu.
Brak opłaty przygotowawczej.Brak opłat za wcześniejszą spłatę.
Oprocentowanie promocyjne: 3,92% (WIBOR 3M + marża Banku)w przypadku Klientów posiadających wkład własny w wysokości od 20% do 50% kosztów przedsięwzięcia; 3,72% (WIBOR 3M + marża banku), w przypadku Klientów posiadających wkład własny w wysokości powyżej 50% kosztów przedsięwzięcia,. Oprocentowanie bez promocji: 5,72% (WIBOR 3M + marża Banku). Kredyt hipoteczny jest kredytem o zmiennej stopie oprocentowania. Ewentualny wzrost wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w trakcie spłaty kredytu oznacza dla Kredytobiorcy wyższą ratę.
Prowizja: 1%. (Prowizja bez promocji: 1,75%).
Bank wymaga ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie nieruchomości.
Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 80% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu. Minimalny wkład własny wynosi 20 % kosztów przedsięwzięcia.
Istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych.
Udzielenie kredytu, jego wysokość i okres spłaty uzależnione są od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Klienta.

 Reprezentatywny przykład:
• całkowita kwota kredytu hipotecznego: 178.000,00 zł,
• całkowity koszt kredytu hipotecznego: 66.626,90  zł,
• całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 244.626,90 zł,
• zmienne oprocentowanie kredytu 3,92% w stosunku rocznym stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M i marży Banku,
• rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 4,16%,
• 194 rat kapitałowo-odsetkowych: 193 rat w wysokości 1.240,21 zł, ostatnia 194 rata wyrównawcza w wysokości 1.239,12 zł,
• Koszty ujęte w całkowitym koszcie kredytu hipotecznego:
- Suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 62.599,65  zł.
- Prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 1.650,00 zł.
- Będą Państwo musieli ponieść koszty ustanowienia hipoteki (wysokość poniższych kosztów ustanowienia hipoteki jest niezależna od Banku):
1 - koszt wpisu hipoteki: 200,00 zł,
2 - koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł,

Możliwe inne koszty:
• koszty notarialne,
• wycena rzeczoznawcy majątkowego.
- Opcjonalnie Koszty ponoszone okresowo (nieujęte w ratach):
1 - Ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej  zabezpieczenie kredytu (od ognia i innych zdarzeń losowych) - składka roczna, płatna z góry, jeżeli jest znana Bankowi (w reprezentatywnym przykładzie założono składkę roczną w wysokości 133,50 zł).
2 - Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy – składka jednorazowa lub roczna, płatna z góry, jeżeli jest znana Bankowi (w reprezentatywnym przykładzie nie zakładano tego rodzaju ubezpieczenia).

W reprezentatywnym przykładzie założono, że Bank udzielił kredytu mieszkaniowo-hipotecznego KBS w wysokości 178.000 zł, spłacanego w 194 równych ratach miesięcznych. Zabezpieczona hipotecznie nieruchomość o wartości 222.500 zł została ubezpieczona przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. S. Małachowskiego 10. Założono również, że wysokość raty nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania, a spłaty będą dokonywane terminowo. Symulację sporządzono na dzień 01.02.2019r. Klient ma prawo wyboru ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych został wskazany jedynie w celu przedstawienia reprezentatywnego przykładu. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Promocja kredytu

do 31.12.2019r

Sprawdź

Kredyt „Świąteczny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 31.12.2019r

 

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.