logo
Preferencyjny Kredyt z Dotacją z WFOŚiGW w Katowicach

Kredyt wraz z Dotacją służy dofinansowaniu zadań proekologicznych realizowanych na obszarze województwa śląskiego z zakresów:
1.    ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez:
 -  budowę, modernizację lub wymianę systemów grzewczych na bardziej efektywne ekologicznie, w tym piece lub kotły wraz z wewnętrzną instalacją c.o.,
 -  budowę systemów z udziałem odnawialnych źródeł energii, takich jak:  pompy ciepła, kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne,
 -  zmniejszenie strat ciepła budynków mieszkalnych wraz z utylizacją odpadów zawierających azbest poprzez: docieplenia, wentylacje z odzyskiem ciepła i inne.
2.    przydomowych oczyszczalni ścieków, podłączenia do kanalizacji.

Kredyt udzielany jest ze środków finansowych WFOŚiGW w Katowicach w ramach linii LKD_2017 i jest skierowany do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będących właścicielami nieruchomości oraz do wspólnot mieszkaniowych.

Bank udziela kredytów w trzech Oddziałach tj. Oddział Katowice, Oddział Częstochowa i Oddział Niegowa na następujących warunkach:
1. kredyt do 75% nakładów inwestycyjnych brutto wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego lecz nie więcej niż 300.000 zł.
W przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków maksymalna, dopuszczalna wysokość nakładów inwestycyjnych wynosi 20.000 zł.
2. uzupełnieniem kredytu jest dotacja w wysokości 20 % wartości kredytu,
3. kredyt i dotacja będą wypłacane łącznie, jednorazowo, po prawidłowym rozliczeniu końcowym zadania oraz po przekazaniu środków przez Fundusz, bezgotówkowo po złożeniu pisemnej dyspozycji wypłaty kredytu poprzez pokrywanie przez Bank zleceń płatniczych Kredytobiorcy, udokumentowanych fakturami lub imiennymi dokumentami księgowymi, wystawionymi po dacie złożenia w Banku wniosku o udzielenie kredytu, odpowiadającymi celom, na sfinansowanie których kredyt został udzielony zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
4. wypłacona dotacja stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
5. oprocentowanie kredytu jest zmienne w stosunku rocznym i wynosi:
a) dla kredytów z okresem spłaty poniżej 6 lat:  5,73% (WIBOR 3M + marża Banku: 4%)
b) dla kredytów z okresem spłaty od 6 lat:  6,23% (WIBOR 3M + marża Banku: 4,50%),
6. prowizja: 2,5% kwoty kredytu,
7. maksymalny okres spłaty liczony od terminu zakończenia zadania: do 120 miesięcy,
8. okres realizacji zadania nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytowej.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Klienta.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu wynosi 7,06%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 17.387,64 zł, oprocentowanie zmienne 5,72% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 2.387,64 zł (w tym: prowizja 375,00 zł, odsetki 2.012,64 zł), spłata kredytu nastąpi w 48 miesięcznych ratach, w tym okres karencji spłaty kapitału wynoszący 6 miesięcy: 6 rat wyłącznie odsetkowych w okresie karencji, z których najwyższa wynosi 72,87 zł i 42 raty kapitałowo-odsetkowe, z których 41 rat spłaty równe w wysokości 394,99 zł, ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 394,93 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2019r. na reprezentatywnym przykładzie i nie uwzględnia dotacji z WFOŚiGW w Katowicach.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

O szczegóły prosimy pytać w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Katowice, Oddział Częstochowa i Oddział Niegowa wraz z podległymi placówkami pod poniżej wymienionymi adresami i numerami telefonów:
1. Oddział Katowice, 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, tel. 32 607 34 05,
e-mail: katowice@kbsbank.com.pl
2. Oddział Częstochowa, 42-202 Częstochowa, Rynek Wieluński 25, tel. 34 322 10 10, 34 322 10 23,   
e-mail: czestochowa@kbsbank.com.pl
Punkt Obsługi Klienta Częstochowa, tel. 34 370 41 14,
e-mail: czestochowa_pk@kbsbank.com.pl
3. Oddział Niegowa  i Filie:
Oddział Niegowa    tel. 34 315 10 96    e-mail: niegowa@kbsbank.com.pl
Filia Wojkowice    tel. 32 267 50 75    e-mail: wojkowice@kbsbank.com.pl
Filia Lelów      tel. 34 355 01 76    e-mail: lelow@kbsbank.com.pl
Filia Myszków    tel. 34 313 18 05    e-mail: myszkow@kbsbank.com.pl
Filia Janów        tel. 34 327 80 11    e-mail: janow@kbsbank.com.pl
Filia Przyrów    tel. 34 355 40 27    e-mail: przyrow@kbsbank.com.pl

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Promocja kredytu

do 31.12.2019r

Sprawdź

Kredyt „Wiosenny”

Na dowolny cel!

Sprawdź

Konkurs SKO

IV Edycja

 

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.