logo
Bezpieczny Kredyt 2%

Bezpieczny Kredyt 2%

Bezpieczny Kredyt 2% (zwany dalej „Kredytem”) to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45 roku życia, które decydują się na zakup swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Krakowski Bank Spółdzielczy („Bank”) udziela Kredytu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (zwaną dalej „Ustawą”).

Osobom korzystającym z Bezpiecznego Kredytu 2% przysługują dopłaty do rat Kredytu z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego (zwane dalej „dopłatami”).

Dopłaty mogą pomniejszyć do 120 rat Bezpiecznego Kredytu 2%.

W okresie korzystania z dopłat obowiązuje stała stopa oprocentowania Kredytu, którą ustala się na 5-cio letnie okresy.

Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i chcą skorzystać z Kredytu muszą spełnić następujące warunki wynikające z Ustawy:

 • nie miały i nie mają mieszkania, domu ani spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu,
 • w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 45 roku życia - ten warunek musi spełniać przynajmniej 1 osoba, która składa wniosek w przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka,
 • w dniu złożenia wniosku nie spłacają kredytu hipotecznego, jeśli umowa o ten kredyt została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • posiadają zdolność kredytową.

W ramach Bezpiecznego Kredytu 2% można:

 • dokonać zakupu mieszkania lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
 • wybudować dom i go wykończyć lub kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
 • opłacić wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
 • dokończyć budowę domu (jeśli budowa została rozpoczęta przed dniem 1 lipca 2023 r.)

Kredytem można sfinansować dowolne mieszkanie lub dom pod względem standardu i położenia mieszkania – nie ma limitu ceny za m2.

Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:

- dla jednoosobowego gospodarstwa domowego:

 • 500 tys. zł,
 • 100 tys. zł w przypadku kredytu na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub, gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko:

 • 600 tys. zł,
 • 150 tys. zł, w przypadku kredytu na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.
Maksymalny okres spłaty Kredytu wynosi 25 lat.

Oprocentowanie Kredytu

W okresie pierwszych 5 lat obowiązywania umowy Kredytu

- według stałej stopy procentowej, równej wskaźnikowi średniej, kwartalnej stopy procentowej, ustalanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Aktualnie oprocentowanie to wynosi 7,02%.

Po upływie 5 lat:

- według stałej stopy procentowej, równej wskaźnikowi średniej, kwartalnej stopy procentowej, ustalanej przez BGK i obowiązującej w dniu ustalania stopy – jeśli Kredytobiorca złoży oświadczenie, że w okresie dopłat nie wystąpiła przesłanka do ich wygaśnięcia oraz zawrze aneks, w którym zostanie określona stała stopa oprocentowania na kolejny okres (w tym celu niezbędne jest również złożenie oświadczenia, że w okresie objętym dopłatami nie wystąpiła przesłanka do ich wygaśnięcia),

albo

- według zmiennej stopy procentowej, która stanowi sumę wskaźnika referencyjnego WIRON 3M Stopa Składana i marży Banku (1,99 p. p.) – jeżeli nie zostanie zawarty aneks w zakresie ustalenia obowiązywania stałej stopy procentowej na kolejny okres.

W przypadku, gdy dopłaty wygasną lub nastąpi utrata prawa do dopłat w okresie okresowo stałej stopy procentowej do końca tego okresu, raty będą wyznaczane w oparciu o oprocentowanie zmienne. Kredytobiorca może wystąpić o kolejne okresy oprocentowania stałego.

Bank przesyła aktualnie dostępną ofertę oprocentowania Kredytu, w tym wysokość stałej stopy procentowej na kolejny okres, nie później niż 2 miesiące przed zakończeniem bieżącego okresu stałej stopy procentowej

Trzeba pamiętać, że po upływie pierwszego okresu obowiązywania stałej stopy procentowej w kolejnym okresie wysokość stałej stopy procentowej może się zmienić (może być niższa lub wyższa).

Na dzień zawarcia umowy Kredytu nie jest znana wysokość okresowo stałej stopy oprocentowania, która miałaby obowiązywać w kolejnych okresach obowiązywania Kredytu.

Występuje również ryzyko skokowego wzrostu raty Kredytu po okresie stosowania dopłat.

Gdyby po 10-letnim okresie dopłat obowiązywała obecna wysokość wskaźnika referencyjnego, oprocentowanie zmienne wyniosłoby 8,01%.

W okresie dopłat obowiązuje formuła rat malejących (równe raty kapitałowe i malejące odsetki).  Po wygaśnięciu dopłat spłata kredytu następuje  w równych ratach kapitałowo - odsetkowych, chyba że kredytobiorca złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty.

Kredytobiorcy nie przysługuje dopłata w miesiącach, w których następuje opóźnienie w spłacie kredytu.

Wkład własny

Jeżeli Wnioskodawca nie posiada wkładu własnego lub wkład ten jest mniejszy niż 20% całkowitej kwoty inwestycji, wymagana jest gwarancja spłaty Bezpiecznego kredytu 2%, udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Maksymalna kwota gwarancji to 100.000 zł.

Wkład własny i gwarancja nie może przekraczać w sumie 200.000 zł.

Od kwoty gwarancji pobierana jest prowizja w wysokości 1%.

Kalkulator Bezpiecznego Kredytu 2%


Przez pierwsze 5 lat oprocentowanie stałe będzie wynosić: 0,0%
Pierwsza rata w formule spłat malejących będzie wynosić: 0 zł
Dopłata do tej raty kapitałowo-odsetkowej wyniesie: 0 zł
Pierwsza rata bez dopłaty wyniosłaby: 0 zł

Wyliczenia dokonane za pomocą powyższego kalkulatora mają charakter orientacyjny i należy traktować je jako szacunkowe. Uzyskane wyniki nie stanowią oferty Banku w myśl przepisów prawa. Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Klienta. Reprezentatywny przykład wyliczeń Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo Bezpiecznego Kredytu 2%, zabezpieczonego hipoteką, jest dostępny pod kalkulatorem. Szczegółowych informacji o kredycie udzielają pracownicy Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo Bezpiecznego Kredytu 2%, zabezpieczonego hipoteką, wynosi 3,04% przy następujących założeniach:

okres obowiązywania umowy: 211 miesięcy; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 253.000,00 zł, oprocentowanie stałe przez pierwsze 10 lat: 7,02% rocznie, a następnie oprocentowanie zmienne 8,01% rocznie (od 11. roku do końca okresu kredytowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIRON 3M Stopa Składana i marża Banku 1,99%. Całkowity koszt kredytu 79.518,83 zł, w tym prowizja za udzielenie kredytu 0%, odsetki 73.134,66 zł, ubezpieczenie nieruchomości - składka roczna w wysokości 362,00 zł, PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 332.518,83 zł. Kredyt spłacany w 211 ratach miesięcznych: malejących w okresie stosowania dopłat oraz ratach równych (annuitetowych) po tym okresie, przy czym pierwsza rata malejąca z dopłatą wyniesie 1.620,72 zł, od 11. roku raty równe wyniosą po 1.603,48 zł.

Powyższe informacje zostały sporządzone w oparciu o reprezentatywny przykład, według stanu na dzień 14.11.2023 r.

W reprezentatywnym przykładzie założono również, że:

 • zabezpieczona hipotecznie nieruchomość o wartości 316.250 zł, została ubezpieczona przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w Warszawie. (Ubezpieczyciel ten został wskazany jedynie w celu przedstawienia reprezentatywnego przykładu. Klient ma prawo wyboru ubezpieczyciela.)
 • Spłaty będą dokonywane terminowo.
 • Dopłaty do rat będą przysługiwały w całym okresie przewidzianym Ustawą.
 • Wkład własny wynosi 20% wartości inwestycji.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Kredytodawcą jest Krakowski Bank Spółdzielczy.

Bezpieczny Kredytu 2% wymaga zabezpieczenia hipoteką.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu Kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i przeprowadzeniu oceny zdolności kredytowej.

Pomyśl o swojej przyszłości z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym i skorzystaj z Bezpiecznego Kredytu 2%.

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą.

Więcej szczegółowych informacji znaleźć można na dedykowanej stronie Banku Gospodarstwa Krajowego
https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/bezpieczny-kredyt-2/

 

Sprawdź


Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt
konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.