logo
Kredyty z gwarancjami BGK BIZNESMAX w ramach portfelowej linii gwarancyjnej funduszu gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR)

Krakowski Bank Spółdzielczy podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę o współpracy w zakresie wdrażania linii gwarancji portfelowych w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR).
Gwarancja FG POIR stanowi zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych finansujących rozwój działalności gospodarczej firm innowacyjnych, w tym wdrażanie wyników prac badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw z sektora MŚP.
Gwarancją w ramach FG POIR może być objęty nowy kredyt nieodnawialny w złotych udzielony przez Bank, przeznaczony na sfinansowanie:
•    kosztów kwalifikowalnych projektu polegającego na wdrożeniu innowacji będącej wynikiem własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych (B+R) – wariant 1;
albo
•    kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego, ponoszonych przez przedsiębiorcę spełniającego, co najmniej 1 z 16 kryteriów podmiotowych  – wariant 2;
albo
•    kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym (przedmiotowa - proekologiczna ścieżka oceny).

Udzielona gwarancja będzie stanowić:
•    pomoc de minimis albo
•    regionalną pomoc inwestycyjną.
Wartość pomocy de minimis albo regionalnej pomocy inwestycyjnej jest wyrażana za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) i jest obliczana na dzień udzielenia pomocy.

Parametry gwarancji
•    zakres gwarancji – do 80% kwoty kredytu;
•    maksymalna kwota gwarancji – 2,5 mln euro;
•    okres gwarancji – do 20 lat*;
•    brak prowizji za udzielenie gwarancji;
•    zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
•    forma pomocy publicznej – pomoc de minimis albo regionalna pomoc publiczna.
*z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej
 
Korzyści dla przedsiębiorcy:
•    bezpłatne korzystanie z gwarancji;
•    możliwość otrzymania przez przedsiębiorców dopłat do oprocentowania kredytów;
•    ułatwienie w dostępie do finansowania działalności o podwyższonym ryzyku kredytowym na preferencyjnych warunkach, w tym wdrażanie innowacji w szerokim zakresie (produktowe, procesowe oraz organizacyjne i marketingowe);
•    możliwe jest finansowanie także tych projektów inwestycyjnych, które nie będą dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R;
•    finansowanie kosztów towarzyszących (do 20% sumy kosztów kwalifikowanych projektu) oraz kapitału obrotowego, jako uzupełnienie realizowanej inwestycji (do 30% sumy kosztów kwalifikowanych projektu);
•    finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10% sumy kosztów kwalifikowanych projektu);
•    finansowanie kosztów w kwotach brutto;
•    korzystny dla przedsiębiorcy sposób wyliczania wartości pomocy publicznej – wartość pomocy stanowi ułamek wartości otrzymanej gwarancji;
•    łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna (nabór wniosków w trybie ciągłym, prosta ocena merytoryczna projektu, brak paneli ekspertów);
•    wsparcie informacyjno-doradcze po stronie Krakowskiego Banku Spółdzielczego i BGK.

Kto może skorzystać z gwarancji
Przedsiębiorca składający wniosek o gwarancję to:
•    rezydent;
•    należący do sektora MŚP według definicji UE;
•    uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej;
•    spełniający kryteria dostępu według wariantu 1 - wdrożenie wyników prac B+R albo wariantu 2 – firma spełnia przynajmniej 1 z 16 kryteriów innowacyjnego przedsiębiorcy (szczegółowy opis poniżej),
•    jak również realizujący własny lub zlecony Kredytobiorcy przez podmiot trzeci projekt inwestycyjny o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym zawartym w jednej z opisanych poniżej kategorii (przedmiotowa - proekologiczna ścieżka oceny).

Wybór wariantu gwarancji
O wyborze wariantu otrzymania gwarancji oraz rodzaju pomocy publicznej decyduje przedsiębiorca w momencie składania wniosku o gwarancję wraz z wnioskiem kredytowym.
 Wariant 1
Przedsiębiorca składa wniosek wraz z planem inwestycyjnym projektu. Może go złożyć przedsiębiorca, który spełnia kryteria określone dla projektu inwestycyjnego polegającego na wdrożeniu wyników prac B+R, w tym gdy dysponuje prawem do wykorzystania wyników tych prac w fazie wdrożeniowej lub zamierza nabyć prawo do ich wykorzystania w ramach realizacji projektu (w ocenie projektu oprócz banku kredytującego bierze udział ekspert zewnętrzny wskazywany przez BGK).
Wariant 2
Aby otrzymać bezpłatną gwarancję kredytobiorca, planujący sfinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego, powinien spełnić przynajmniej 1 z 16 kryteriów przedsiębiorcy innowacyjnego (podmiotowa ścieżka oceny):
1. zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;
2. będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;
3. posiada status centrum badawczo-rozwojowego;
4. posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;
5. jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;
6. jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;
7. środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizacje projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu,  w tym w postaci wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac badawczo – rozwojowych (B+R) i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30%;
8. w ciągu ostatnich 5 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;
9. w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
10. w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%;
11. w ciągu ostatnich 3 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał udział w programie akceleracyjnym;
12. w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji;
13. w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;
14. w ciągu ostatnich 5 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;
15. w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie;
16. w ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii.
Katalog przykładowych dokumentów źródłowych wraz z opisem kryteriów znajduje się w Przewodniku po kryteriach uprawniających do otrzymania gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIR w sekcji: „Dokumenty i formularze”.

Gwarancją może być również objęty kredyt udzielony Kredytobiorcy na realizację własnego lub zleconego Kredytobiorcy przez podmiot trzeci projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym zawartym w jednej z poniższych kategorii (przedmiotowa - proekologiczna ścieżka oceny):

 1. gospodarka obiegu zamkniętego, w tym:
 • zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego – w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu,
 • technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji,
 • technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych(w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu) lub systemy zamkniętych obiegów wody,
 • infrastruktura do selektywnej zbiórki odpadów,
 • instalacje do recyklingu odpadów;
 1. elektromobilność (pełen zakres pojazdów, z uwzględnieniem jednośladów i komunikacji zbiorowej oraz produkcja komponentów typowych dla pojazdów elektrycznych);
 2. odnawialne źródła energii;
 3. magazynowanie energii;
 4. instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych;
 5. technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych;
 6. technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu);
 7. termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych;
 8. inwestycje w kogeneracje;
 9. rozwój sieci ciepłowniczych.

Jak skorzystać?
Aby skorzystać z gwarancji udzielanych w ramach FG POIR wystarczy odwiedzić Oddział Krakowskiego Banku Spółdzielczego i złożyć wniosek o kredyt wraz z wnioskiem o udzielenie gwarancji.
Zachęcamy do odwiedzenia placówek Banku i do skontaktowania się z Doradcą w celu zapoznania się ze szczegółami finansowania przez Bank z wykorzystaniem gwarancji FG POIR.
Informacje o gwarancji udzielanej w ramach FG POIR znajdą Państwo również na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/

Zapytaj o kredyt przez internet

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.