logo
Gwarancje de minimis (PLD-KFG)

Krakowski Bank Spółdzielczy informuje, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji w terminie do 31 grudnia 2021 r. wynosi 0%.

Krakowski Bank Spółdzielczy na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis ma możliwość udzielania kredytów z wykorzystaniem gwarancji BGK. Gwarancja de minimis to instrument wspierający finansowanie Przedsiębiorców. Pomoc de minimis to najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej.

Do kogo skierowana jest pomoc?
Z gwarancji de minimis mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta oraz zdolność kredytową ocenioną zgodnie z procedurą Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Rodzaje kredytów objętych gwarancją de minimis:

 1. kredyty obrotowe
  1. kredyt w rachunku bieżącym,
  2. kredyt obrotowy nieodnawialny,
  3. kredyt obrotowy rewolwingowy.
 2. kredyt inwestycyjny.

Okres kredytowania
Gwarancją de minimis może być objęty kredyt obrotowy udzielony na okres nie dłuższy niż 75 miesiące i/lub kredyt inwestycyjny na okres nie dłuższy niż 120 miesięcy.

Przedmiot kredytowania
W przypadku kredytu obrotowego przedmiotem kredytowania jest bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo cele rozwojowe. Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie realizowanych przez Kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych.

Gwarancją de minimis nie mogą być objęte kredyty przeznaczone na:

 1. spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym,
 2. spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku,
 3. refinansowanie wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego,
 4. inwestycje kapitałowe,
 5. zakup instrumentów finansowych,
 6. zakup wierzytelności,
 7. zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 8. spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie celów wskazanych w pkt 4-7,
 9. na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, przyznawanego Kredytobiorcy prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów.

Podstawowe parametry gwarancji de minimis:

 1. wysokość gwarancji do 80% kwoty udzielonego kredytu (obowiązuje do dnia 31.12.2021 r.),
 2. maksymalna kwota gwarancji lub suma jednostkowych gwarancji udzielonych jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 3,5 mln zł.,
 3. maksymalna kwota gwarancji uzależniona jest od wielkości pomocy de minimis, którą przedsiębiorca otrzymał w bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych. Łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 EUR (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 tys. EUR),
 4. gwarancją nie są objęte odsetki oraz inne koszty związane z kredytem,
 5. w przypadku kredytu obrotowego maksymalny okres gwarancji wynosi: 78 miesięcy (max. okres kredytu wydłużony o trzy miesiące),
 6. w przypadku kredytu inwestycyjnego maksymalny okres gwarancji wynosi 123 miesiące (max. okres kredytu wydłużony o 3 miesiące),
 7. zabezpieczenie dla BGK weksel własny in blanco przedsiębiorcy.

Koszty gwarancji de minimis
Z tytułu każdej jednostkowej gwarancji spłaty kredytu udzielonej w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, BGK przysługuje opłata prowizyjna, przekazywana przez Bank z góry za okresy roczne, naliczona w przypadku kredytu:

 1. odnawialnego - od kwoty udzielonej gwarancji limitu kredytu;
 2. nieodnawialnego:
  1. za pierwszy okres roczny gwarancji – od kwoty udzielonej gwarancji,
  2. za kolejny okres roczny gwarancji – od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji.

Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,0% od kwoty gwarancji (obowiązuje do dnia 31.12.2021 r.).

Korzyści dla przedsiębiorców z tytułu gwarancji de minimis:
 1. dostęp do finansowania dla przedsiębiorców pomimo krótkiej historii kredytowej lub nie mających wystarczających wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych,
 2. niski koszt zabezpieczenia,
 3. oszczędność czasu – wszystkie formalności związane z uzyskaniem kredytu oraz gwarancji załatwiane są bezpośrednio w Krakowskim Banku Spółdzielczym.

Więcej informacji o gwarancji de minimis znajdą Państwo na stronie internetowej Rządowego Programu wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw : http://www.deminimis.gov.pl

Zapytaj o kredyt przez internet

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 31.01.2022r.

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Bankowość

mobilna

mKBS

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.