logo
Gwarancje de minimis (PLD)

Krakowski Bank Spółdzielczy na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis ma możliwość udzielania kredytów z wykorzystaniem gwarancji BGK.
Gwarancje de minimis to instrument wspierający finansowanie Przedsiębiorców. Pomoc de minimis to najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej.

Do kogo skierowana jest pomoc?
Z gwarancji de minimis mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta oraz zdolność kredytową ocenioną zgodnie z procedurą Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Rodzaje kredytów objętych gwarancją de minimis:

 1. kredyty obrotowe
  1. kredyt w rachunku bieżącym,
  2. kredyt obrotowy nieodnawialny,
  3. kredyt obrotowy rewolwingowy.
 2. kredyt inwestycyjny - standardowy

Okres kredytowania
Gwarancją de minimis może być objęty kredyt obrotowy udzielony na okres nie dłuższy niż 24 miesiące i/lub kredyt inwestycyjny na okres nie dłuższy niż 96 miesięcy.

Przedmiot kredytowania
W przypadku kredytu obrotowego przedmiotem kredytowania jest bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo cele rozwojowe.Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie realizowanych przez Kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych.
Gwarancją de minimis nie mogą być objęte kredyty przeznaczone na:

 1. spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym,
 2. spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku,
 3. refinansowanie wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego,
 4. inwestycje kapitałowe,
 5. zakup instrumentów finansowych,
 6. zakup wierzytelności,
 7. zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Podstawowe parametry gwarancji de minimis:

 1. wysokość gwarancji do 60% kwoty udzielonego kredytu,
 2. maksymalna kwota gwarancji lub suma jednostkowych gwarancji udzielonych jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 3,5 mln zł.,
 3. maksymalna kwota gwarancji uzależniona jest od wielkości pomocy de minimis, którą przedsiębiorca otrzymał w bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych. Łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 EUR (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 tys EUR),
 4. gwarancją nie są objęte odsetki oraz inne koszty związane z kredytem,
 5. w przypadku kredytu obrotowego maksymalny okres gwarancji wynosi: 27 miesięcy ( max.okres kredytu wydłużony o trzy miesiące ),
 6. w przypadku kredytu inwestycyjnego maksymalny okres gwarancji wynosi 99 miesięcy ( max. okres kredytu wydłużony o 3 miesiące),
 7. zabezpieczenie dla BGK weksel własny in blanco przedsiębiorcy.

 

Koszty gwarancji de minimis
Z tytułu każdej jednostkowej gwarancji spłaty kredytu udzielonej w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, BGK przysługuje opłata prowizyjna, przekazywana przez Bank z góry za okresy roczne, naliczona w przypadku kredytu:

 1. odnawialnego - od kwoty udzielonej gwarancji limitu kredytu;
 2. nieodnawialnego:
  1. za pierwszy okres roczny gwarancji – od kwoty udzielonej gwarancji,
  2. za kolejny okres roczny gwarancji – od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji.
Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,5% od kwoty gwarancji.
 

Korzyści dla przedsiębiorców z tytułu gwarancji de minimis:

 1. dostęp do finansowania dla przedsiębiorców pomimo krótkiej historii kredytowej lub nie mających wystarczających wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych,
 2. niski koszt zabezpieczenia,
 3. oszczędność czasu – wszystkie formalności związane z uzyskaniem kredytu oraz gwarancji załatwiane są bezpośrednio w Krakowskim Banku Spółdzielczym.

 

Więcej informacji o gwarancji de minimis znajdą Państwo na stronie internetowej Rządowego Programu wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: http://www.deminimis.gov.pl

Zapytaj o kredyt przez internet

skontaktuj się z nami
Pełna treść zgody
Pełna treść zgody
Pełna treść zgody

* Pola obowiązkowe

Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków (zwany dalej „Bankiem”) jest administratorem podanych w formularzu danych osobowych. Bank informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Bank informuje ponadto, że o ile nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank doraźnie w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi na pytanie. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz możliwość ich poprawiania. Osobom udostępniającym dane przysługuje także prawo do wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez zamieszczenie takiego żądania w treści formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl.). Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa).
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, (zwany dalej: ”Bankiem”), w celu telefonicznej prezentacji informacji i usług oferowanych przez Bank, tj. na używanie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank w celu telefonicznego marketingu produktów i usług banku do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez wpisanie takiego oświadczenia do formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl. lub przez złożenie do Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody), odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.”)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, (zwany dalej: ”Bankiem”), w celu prezentacji informacji i usług oferowanych przez Bank za pomocą poczty elektronicznej, tj. zgodnie Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank w celu marketingu produktów i usług banku za pomocą poczty email, do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez wpisanie takiego oświadczenia do formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl. lub przez złożenie do Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody), odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.”)

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt "Wiosenny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt mieszkaniowo-

hipoteczny KBS

Promocja do

30.04.2018r

Sprawdź
Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.