Wypełnij formularz - oddzwonimy

Osoba do kontaktu:
 • Pełna treść zgody
  Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych osoby wypełniającej formularz kontaktowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym.
  Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ,,RODO”, Krakowski Bank Spółdzielczy przekazuje poniższe informacje:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków (zwany dalej „Bankiem”). Z Bankiem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@kbsbank.com.pl, pisemnie na adres: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków.
  2. Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH, skontaktować się można we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@kbsbank.com.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Szczegółowe dane Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl w zakładce KONTAKT.
  3. Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Bank w następujących celach:
   1. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Banku tj w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie, podjęcia przez Bank niezbędnych działań, dla załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, (podstawa: art. 6 ust. 1 lit f) RODO)
   2. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana takiej zgody, w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail i/ lub w formie wiadomości tekstowych SMS oraz do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną, wyłącznie na podstawie i w zakresie udzielonej zgody (podstawa: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)
   3. archiwalnym – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku – dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Banku, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
  4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem podmiotów przetwarzających (podmiotów wykonujących usługi na rzecz Banku), tj.. kancelarie prawne, firmy audytorskie, firmy świadczące na rzecz banku usługi informatyczne.
  5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Bank:
   1. do czasu wycofania udzielonej zgody;
   2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które Bank realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – można tego dokonać mailowo, telefonicznie lub listownie. W takim przypadku Bank przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Banku ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   3. w przypadku wniesienia reklamacji - przez okres 6 lat lub do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
   W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
  7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Banku danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
  8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.
  Podanie danych ma charakter dobrowolny.
 • Pełna treść zgody
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres email i/lub numer telefonu-sms) przez Bank, w celu otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Bank za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu przesyłania informacji handlowych Banku wybranym kanałem komunikacji do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane osobowe dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez złożenie w Placówce Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu lub wysłanie wiadomości email na adres: iod@kbsbank.com.pl).
 • Pełna treść zgody
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie obejmującym imię, nazwisko i numer telefonu) przez Bank w celu prowadzenia marketingu telefonicznego, tj. na używanie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.
  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu marketingu produktów i usług Banku wybranym kanałem komunikacji do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane osobowe dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez złożenie w Placówce Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu lub wysłanie wiadomości email na adres: iod@kbsbank.com.pl).

Dziękujemy!
Formularz został wysłany poprawnie.

Nasz doradca skontaktuje się z Państwem.