logo
Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego - 15.01.2021r godz. 10.00

Na podstawie § 19 Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego w związku z zakończeniem Zebrań Grup Członkowskich, które odbywały się w dniach 21-23.12.2020 r. i wyborem Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego ustala termin zwołania Zebrania Przedstawicieli Członków Krakowskiego Banku Spółdzielczego na dzień 15 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego zwołanego na dzień 15 stycznia 2021 r.

Wybory do Rady Nadzorczej oraz delagatów na Zjazd Związku Rewizyjnego

 1. Otwarcie, wybór Prezydium – Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i dwóch członków Prezydium oraz Komisji Wnioskowej.
 2. Uchwalenie Regulaminu obrad.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  a) raportu z oceny realizacji Polityki Wynagradzania w Krakowskim Banku Spółdzielczym za 2019 rok,
  b) raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 roku,
  c) informacji dotyczącej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
 8. Przedstawienie:
  sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019 wraz z omówieniem wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich,
  - sprawozdania finansowego za rok 2019 r. (Sprawozdanie finansoweInformacja dodatkowa cz. 1Informacja dodatkowa cz. 2Sprawozdanie z działalnościSprawozdanie biegłego rewidentaSprawozdanie komitetu audytuSprawozdanie finansowe zostało wyłożone w Banku w terminie przewidzianym w Statucie Banku, a ponadto 31 lipca 2020 roku zostało opublikowane w trybie raportu bieżącego, a 3 września 2020 zostało złożone do akt rejestrowych Banku.)
  sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli odbytego w 2019 r.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniemRady Nadzorczej i Zarządu oraz nad realizacją uchwał Zebrania Przedstawicieli.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
  d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
  e) w sprawie pokrycia straty za 2019 rok,
  f)  w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań,
  g) w sprawie zbycia nieruchomości,
  h) dokonania oceny Polityki Wynagradzania oraz przyjęcia i zatwierdzenia raportu Rady Nadzorczej z tejże oceny,
  i) przyjęcia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
  j) przyjęcia i zatwierdzenia informacji Rady Nadzorczej dotyczącej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
  k) przyjęcia i zatwierdzenia informacji Rady Nadzorczej dotyczącej oceny kolegialnej Rady Nadzorczej,
  l) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na lata 2020-2021.
 11. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości składu Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym”.
 13. Uchwała o przyjęciu protokołów z Komitetu Odpowiedniości i Nominacji.
 14. Przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
 15. Ogłoszenie rozpoczęcia wyborów do Rady Nadzorczej oraz delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
 16. Dyskusja
 17. Przedstawienie sprawozdania ze zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwały z ich realizacji.
 18. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej oraz delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
 19. Omówienie odwołań członków.
 20. Zamkniecie obrad.

Projekty uchwał pod głosowanie do pobrania

Wskazujemy, że pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zostanie zwołane przez Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli. Informacja o wybraniu na członka Rady Nadzorczej oraz o terminie posiedzenia zostanie przekazana po zakończeniu wyborów.

Uchwała w sprawie ustalenia terminu zwołania Zebrania Przedstawicieli

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli

Uchwała w sprawie uzupełnienia porządku obrad

Uzupełniony porządek obrad Zebrania Przedstawicieli

 

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Bankowość

mobilna

mKBS

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.