logo
Ogłoszenie o zwołaniu Zebrań Grup Członkowskich Krakowskiego Banku Spółdzielczego 2021

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000078979) (dalej „Bank”) niniejszym zwołuje Zebrania Grup Członkowskich Krakowskiego Banku Spółdzielczego.


Rada Nadzorcza ustaliła następujących 6 (sześć) Grup Członkowskich:

 1. Grupa Członkowska Oddział Miechów – Grupa ta obejmuje: Oddział Miechów
 2. Grupa Członkowska Oddział Kalina Wielka – Grupa ta obejmuje Oddziały: Kalina Wielka i Działoszyce
 3. Grupa Członkowska Oddział Mogilany – Grupa ta obejmuje Oddziały: Mogilany, Mierzęcice, Bytom, Praszkę, Czernichów, Pcim, Siewierz, Siepraw
 4. Grupa Członkowska Oddział Złocień – Grupa ta obejmuje Oddziały: Złocień, I Oddział Kraków, Ruczaj Zaborze, Katowice, Niegowa, Gdów, Wielka Wieś, Zabierzów, Skawina, Liszki, Wadowice
 5. Grupa Członkowska Oddział Bochnia – Grupa ta obejmuje Oddziały: Bochnia, Szczurowa, Lisia Góra, Łapanów
 6. Grupa Członkowska Oddział Ciężkowice – Grupa ta obejmuje Oddziały: Ciężkowice, Krosno, Nowy Sącz, Tarnów


Każde Zebranie odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania.
 3. Przedstawienie sprawozdań:
  Rady Nadzorczej,
  Zarządu z działalności Banku za 2020 rok,
  Zarządu z działalności Banku za 2020 rok uzupełnione o nieaudytowane dane finansowe,
  oraz w zakresie wykonania wniosków z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich.
 4. Sprawozdania Oddziałów z działalności za 2020 rok.
 5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  Ramowy porządek obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego
 6. Dyskusja.
 7. Zgłaszanie wniosków.
 8. Zamknięcie Zebrania.


Z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, głosowania Zebrań Grup Członkowskich odbywać się będą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest w trybie zdalnym przez internet poprzez platformę dostępną na stronie: online.votex.pl („Platforma”).


Zebrania odbywać się będą w następujących datach i godzinach:

 1. Grupa Członkowska Oddział Kalina Wielka – w dniu 12 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00
 2. Grupa Członkowska Oddział Złocień – w dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00
 3. Grupa Członkowska Oddział Miechów – w dniu 12 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00
 4. Grupa Członkowska Oddział Bochnia – w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00
 5. Grupa Członkowska Oddział Ciężkowice – w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00
 6. Grupa Członkowska Oddział Mogilany – w dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00


W celu uczestniczenia w podejmowaniu uchwał Zebrania Grupy Członkowskiej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Członek powinien zgłosić swoje uczestnictwo osobiście (lub poprzez pełnomocnika) udając się do punktu w dniu i w godzinach wskazanych poniżej w celu otrzymania loginu i hasła do Platformy. Wydanie Członkowi (pełnomocnikowi) loginu i hasła następują za pisemnym potwierdzeniu odbioru loginu i hasła, po okazaniu przez Członka dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, takiego jak paszport, w celu weryfikacji tożsamości Członka. Pełnomocnik winien mieć stosowne pełnomocnictwo udzielone mu przez Członka i dokument stwierdzający tożsamość.


Poniżej wskazane są punktu zgłoszeń (punkty odbioru loginu i hasła) („Punkty Zgłoszeń”) oraz daty i godziny zgłoszeń i odbioru loginu i hasła.

 1. Grupa Członkowska Oddział Kalina Wielka – Kalina Wielka 53, 32-218 Słaboszów w dniu 30 marca 2021 r. w godzinach od 9:30 do 14:00
 2. Grupa Członkowska Oddział Złocień – lokal przy ul. Złocieniowa 44/2u, 30–798 Kraków w dniu 30 marca 2021 r. w godzinach od 9:30 do 14:00
 3. Grupa Członkowska Oddział Miechów – lokal przy ul. ul. Rynek 16, 32-200 Miechów w dniu 30 marca 2021 r. w godzinach od 9:30 do 14:00
 4. Grupa Członkowska Oddział Bochnia – lokal przy ul. Kazimierza Wielkiego 10, 32-700 Bochnia w dniu 30 marca 2021 r. w godzinach od 9:30 do 14:00
 5. Grupa Członkowska Oddział Ciężkowice – lokal przy ul. Tysiąclecia 17, 33-190 Ciężkowice w dniu 30 marca 2021 r. w godzinach od 9:30 do 14:00
 6. Grupa Członkowska Oddział Mogilany – lokal przy ul. Parkowa 2A, 32-031 Mogilany w dniu 30 marca 2021 r. w godzinach od 9:30 do 14:00


Dla wszystkich członków, którzy nie mogli dokonać zgłoszenia i nie odebrali loginu i hasła w terminach powyższych wyznacza się termin dodatkowy w Centrali Krakowskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Rynek Kleparski 8 w Krakowie, w dniu 8 kwietnia 2021 r. w godzinach od 8:00 do 13:00.

 

W przypadku uczestnictwa w podejmowaniu uchwał Zebrania Grupy Członkowskiej poprzez pełnomocnika, zamiast Członka do Punktu Zgłoszenia w celu odbioru loginu i hasła zgłasza się pełnomocnik. Pełnomocnik otrzyma login i hasło za pisemnym potwierdzeniem odbioru po okazaniu przez niego dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość, takiego jak paszport, w celu weryfikacji tożsamości pełnomocnika, oraz po złożeniu przez niego pełnomocnictwa w formie pisemnej udzielonego przez Członka. Krakowski Bank Spółdzielczy zachowuje dokument pełnomocnictwa. (Przykładowy wzór pełnomocnictwa)

 

Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego/Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej odbywa się w momencie zgłoszenia uczestnictwa w Punktach Zgłoszeń wskazanych powyżej na pisemnym formularzu dostępnym w punkcie odbioru loginu i hasła (Formularz zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego/Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej). Osoba zgłaszająca danego kandydata na Przewodniczącego/Sekretarza powinna w momencie zgłoszenia kandydata złożyć oprócz wypełnionego formularza również pisemną zgodę danego kandydata na kandydowanie. (Przykładowy wzór zgody na kandydowanie na Przewodniczącego/Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej). Zgłaszanie postulatów, wniosków i opinii – w trybie §34 pkt 3) Statutu – będzie możliwe także w formie czatu na Zebraniu Grupy Członkowskiej.
Na potrzeby dokonywania zgłoszeń oraz odbierania loginów i haseł wprowadzone zostaną odpowiednie rygory sanitarno-higieniczne, z którymi mogą wiązać się utrudnienia lub wymagać będą odpowiedniego czasu. Mając jednak na względzie bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do nich.

 

Szczegółowe zasady procedowania związane z Zebraniami Grup Członkowskich określa aktualny Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, który załączony jest pod poniższym linkiem.


Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej

 

Instrukcja logowania i obsługi Platformy, za pośrednictwem której oddawane będą głosy zamieszczona jest pod poniższym linkiem.
Ważna informacja związana z głosowaniem za pośrednictwem platformy „online.votex.pl”
Na liście do głosowania zakradł się błąd w postaci braku przedrostka „KBS/” w loginie. W związku z tym prosimy o wpisanie w/w przedrostka przed loginem. Przykład poprawnego logowania dla członków grup:
KBS/xxxxxxxxx
Gdzie: xxxxxxxxx – to login z karty z danymi do głosowania.

 

Instrukcja logowania i obsługi Platformy

 

Obrady Zebrań Grup Członkowskich będą transmitowane za pośrednictwem sieci internet. Szczegóły dotyczące zasad udostępniania transmisji zostaną udostępnione na stronie internetowej Banku przed rozpoczęciem obrad Zebrań Grup Członkowskich.


Niezależnie od oddawania głosu za pośrednictwem Platformy, przewiduje się możliwość wyrażania uwag, postulatów, wniosków i opinii w zakresie punktów objętych porządkiem obrad za pośrednictwem udostępnionego narzędzia komunikacyjnego. Szczegóły dotyczące zasad korzystania z komunikatora zostaną udostępnione na stronie internetowej Banku przed rozpoczęciem obrad Zebrań Grup Członkowskich.
Na stronie internetowej Banku mogą być zamieszczone także inne przydatne informacje i dokumenty.


Mając na względzie wyżej przedstawione okoliczności uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności na stronie internetowej Banku.


W celu uczestnictwa zdalnego w Zebraniach, w tym uczestnictwa w głosowaniu za pośrednictwem Platformy, należy dysponować komputerem z systemem Windows z aktualną przeglądarką Firefox, Chrome, Opera, Edge lub urządzeniem mobilnym (w tym smartphonem) z systemami iOS lub Android z aktualną przeglądarką Firefox, Chrome, Opera oraz Safari.

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.