logo
Mechanizm podzielonej płatności (split payment) i rachunek VAT

Krakowski Bank Spółdzielczy informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. podatnik, który otrzymał fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury może zastosować mechanizm podzielonej płatności.
Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:
1)    zapłata kwoty odpowiadającej całości lub części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT,
2)    zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.
Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:
1)    kwotę odpowiadającą całości lub części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności,
2)    kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto,
3)    numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
4)    numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.
Szczegółowy sposób wykonywania operacji przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności oraz rodzaje dopuszczalnych operacji na Rachunku VAT określone są w przepisach Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla tego samego posiadacza (niezależnie od liczby prowadzonych dla tego posiadacza rachunków rozliczeniowych), Bank jest obowiązany do otwarcia do dnia 30 czerwca 2018 r. rachunku VAT, o numerze którego Bank poinformuje Posiadacza rachunku.
Rachunek VAT jest prowadzony w walucie polskiej. Otwarcie Rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy i jest wolne od dodatkowych prowizji i opłat dla Banku. Do Rachunku VAT Bank nie wydaje instrumentu płatniczego.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt „Wakacyjny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Płatności mobilne Garmin Pay

Płać i wypłacaj zegarkiem!

Sprawdź

Kredyt Mieszkaniowy

Szeroki

zakres

finanso-

wania

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.