logo
Informacja o terminie zwołania Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego na dzień 31.05.2022 r.

Na podstawie § 19 Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w związku z zakończeniem Zebrań Grup Członkowskich, które odbyły się w dniu 25.04.2022 r., Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego ustala termin zwołania Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego na dzień 31.05.2022 r.

 

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego zwołanego na dzień 31.05.2022 r.:

1.    Otwarcie, wybór Prezydium – Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i dwóch członków Prezydium.
2.    Uchwalenie Regulaminu obrad.
3.    Wybór:
a)    Komisji Przedstawicieli,
b)    Komisji Wnioskowej,
c)    Komisji Skrutacyjnej,
d)    Komisji Odpowiedniości.
4.    Uchwalenie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7.    Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
8.    Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a)    raportu z oceny realizacji Polityki Wynagradzania w Krakowskim Banku Spółdzielczym za 2021 rok,
b)    raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021 roku,
c)    informacji dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
9.    Przedstawienie:
a)    sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021 wraz z omówieniem wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich,
b)    sprawozdania finansowego za rok 2021 r.
c)    sprawozdania z wykonania wniosków Zebrań Grup Członkowskich odbytych w 2021 r. 
d)    sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrań Przedstawicieli w 2021 r.
10.    Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu, sprawozdaniem z wykonania wniosków Zebrań Grup Członkowskich oraz nad sprawozdaniem z wykonania uchwał Zebrań Przedstawicieli w 2021 roku.
11.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
b)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
c)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok,
d)    udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
e)    pokrycia straty/podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok,
f)    określenia najwyższej sumy zobowiązań,
g)    dokonania oceny Polityki Wynagradzania oraz przyjęcia i zatwierdzenia raportu Rady Nadzorczej z tejże oceny,
h)    przyjęcia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
i)    przyjęcia ramowych kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2022,
j)    zatwierdzenia znowelizowanej „Polityki oceny odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości składu Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym”,
k)    zmiany uchwały nr 9 Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 19.11.2021 r. w sprawie zmiany Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
l)    zmiany Regulaminu Wynagradzania członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
m)    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
n)    wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
o)    przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich Krakowskiego Banku Spółdzielczego w dniu 28 października 2021 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał Zebrań Przedstawicieli w 2021 roku.
12.    Wybór Przedstawiciela na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie i Delegata na Kongres Spółdzielczości.
13.    Wnioski Przedstawicieli.
14.    Dyskusja.
15.    Przedstawienie sprawozdania ze zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwały z ich przyjęcia.
16.    Zamkniecie obrad.    

 

W przypadku wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli przez pełnomocnika - pełnomocnik może reprezentować tylko jednego Przedstawiciela.

Pełnomocnictwo

 

Informujemy, iż:

  1. protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  2. sprawozdanie finansowe za rok 2021,
  3. projekt Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli,
  4. projekt znowelizowanej „Polityki oceny odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości składu Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym”,

znajdują się do wglądu i zapoznania w Sekretariacie Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie ul. Rynek Kleparski 8 od 16.05.2022 r. do 30.05.2022 r. w godzinach 8:00-15:00 oraz w dniu 31.05.2022 r. w miejscu i w czasie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Kredyt

w tempo
Do stu tysięcy na Twoje potrzeby!

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

w promocji

 

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.