logo
Informacja o terminie zwołania Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego na dzień 25.06.2024 r.

Na podstawie § 19 Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w związku z zakończeniem Zebrań Grup Członkowskich, które odbyły się w dniu 20.05.2024 r., Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego ustala termin zwołania Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego na dzień 25.06.2024 r. o godzinie 10:00.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego zwołanego na dzień 25.06.2024 r.:

 1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli. 
 2. Wybór Prezydium – Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i dwóch członków Prezydium.
 3. Wybór:
  1. Komisji Wnioskowej,
  2. Komisji Odpowiedniości.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Uchwalenie porządku obrad.
 6. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 1. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, w tym samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2023 roku,
 2. wyników lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka,
 3. raportu z oceny realizacji Polityki Wynagradzania w Krakowskim Banku Spółdzielczym za 2023 rok,
 4. raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2023 roku,
 5. samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej,
 6. informacji dotyczącej konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
 7. informacji dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
 1. Przedstawienie przez Zarząd:
  1. Sprawozdania z przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
  2. sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023,
  3. sprawozdania finansowego za rok 2023 r.
  4. sprawozdania z wykonania uchwał Zebrań Przedstawicieli w 2023 r.,
  5. postulatu wobec Zebrania Przedstawicieli w sprawie poddania pod rozwagę Zebrania wstąpienia przez Bank do zrzeszenia banków spółdzielczych oraz systemu ochrony banków, a także wstąpienia w poczet członków Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.
 2. Dyskusja.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  4. przyjęcia oceny polustracyjnej działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
  5. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
  6. podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
  7. dokonania oceny Polityki Wynagradzania oraz przyjęcia i zatwierdzenia raportu Rady Nadzorczej z tejże oceny,
  8. przyjęcia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
  9. przyjęcia ramowych kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2024,
  10. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej;
  11. oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2023 rok;
  12. zmiany Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego pod warunkiem wyrażenia zgody na zmiany przez Komisję Nadzoru Finansowego,
  13. zatwierdzenia znowelizowanej „Polityki oceny odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości składu Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym”,
  14. zatwierdzenia znowelizowanego „Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego”,
  15. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
  16. przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwał Zebrań Przedstawicieli w 2023 roku,
  17. przyjęcia protokołu z pracy Komisji Odpowiedniości,
  18. dokonania pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
  19. dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz wtórnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej,
 4. Przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 5. Dyskusja oraz krótka prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 6. Ogłoszenie rozpoczęcia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 7. Wybór Przedstawiciela na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie i Delegata na Kongres Spółdzielczości.
 8. Wnioski Przedstawicieli.
 9. Dyskusja.
 10. Ogłoszenie wyników uzupełniających wyborów do Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego przez Przewodniczącego oraz podjęcie uchwał w sprawie wyboru.
 11. Przedstawienie sprawozdania ze zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwały z ich przyjęcia.
 12. Zamknięcie obrad.                            

 

Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli winni zgłosić się po odbiór loginów i haseł uprawniających do udziału w Zebraniu Przedstawicieli w dniach 17-19.06.2024 r. w godzinach 09:00-15:00 we właściwych dla siebie Oddziałach Banku lub w Centrali Banku w Krakowie po wcześniejszym ustaleniu (najpóźniej do 12.06.2024 r.) z Dyrektorem właściwego dla siebie Oddziału - odbiór w Centrali następował będzie w Sekretariacie Rady Nadzorczej.

 

Wraz ze zgłoszeniem po odbiór loginów i haseł uprawniających do udziału w Zebraniu Przedstawicieli, można pisemnie zgłaszać kandydatów na: Przewodniczącego obrad, Sekretarza Zebrania Przedstawicieli, dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli, trzech członków Komisji Odpowiedniości oraz dwóch członków Komisji Wnioskowej. Osoba zgłaszająca danego kandydata powinna w momencie zgłoszenia kandydata złożyć oprócz wypełnionego formularza również pisemną zgodę danego kandydata na kandydowanie (zgoda nie jest wymagana w przypadku zgłaszania swojej kandydatury).

 

Informujemy nadto, że w przypadku wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli przez pełnomocnika – pełnomocnik może reprezentować tylko jednego Przedstawiciela.

 

Pełnomocnictwo

Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli/Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

Zgoda na kandydowanie na Przewodniczącego/Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

Zgłoszenie kandydatów na Członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli

Zgoda na kandydowanie na Członka Prezydium Zebrania Przedstawicieli

Zgłoszenie kandydatów na Członków Komisji Wnioskowej Zebrania Przedstawicieli

Zgoda na kandydowanie na Członka Komisji Wnioskowej Zebrania Przedstawicieli

Zgłoszenie kandydatów na Członków Komisji Odpowiedniości Zebrania Przedstawicieli

Zgoda na kandydowanie na Członka Komisji Odpowiedniości Zebrania Przedstawicieli

Formularz oświadczenia w sprawie wypłaty diety Przedstawicielom

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.