logo
Informacja o terminie zwołania Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego - 21 maja 2021 r.

Na podstawie § 19 Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego w związku z zakończeniem Zebrań Grup Członkowskich, które odbywały się w dniach 12-14.04.2021 r. Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego ustala termin zwołania Zebrania Przedstawicieli Członków Krakowskiego Banku Spółdzielczego na dzień 21 maja 2021 r. o godzinie 10.00.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego zwołanego na dzień 21 maja 2021 r.

 1. Otwarcie, wybór Prezydium – Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i dwóch członków Prezydium, Komisji Wnioskowej oraz Komisji Odpowiedniości
 2. Uchwalenie Regulaminu obrad.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  a) raportu z oceny Polityki Wynagradzania w Krakowskim Banku Spółdzielczym za 2020 rok pod kątem sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku,
  b) raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2020 roku,
  c) informacji na temat wyników lustracji przeprowadzonej w Krakowskim Banku Spółdzielczym za okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2020r.  przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
  d) informacji dotyczącej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
 7. Przedstawienie przez Zarząd:
  a) sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020,
  b) wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich w 2021 r,
  c) sprawozdania finansowego za rok 2020 r., (Raport roczny za 2020 r, Sprawozdanie finansowe za 2020 r, Informacja dodatkowa 2020 cz. I, Informacja dodatkowa 2020 cz. II, Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego za 2020 r., Oświadczenie 1, Oświadczenie 2, Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta 2020 r.)
  d) sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli odbytego 15 stycznia 2021 r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu oraz nad realizacją uchwał Zebrania Przedstawicieli z dn. 15.01.2021r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) oceny polustracyjnej działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
  b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok,
  c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2020 rok (uchwała, załącznik do uchwały),
  d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
  f) w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
  g) w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań,
  h) przyjęcia i zatwierdzenia raportu Rady Nadzorczej z oceny Polityki Wynagradzania w Krakowskim Banku Spółdzielczym za 2020 rok pod kątem sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku,
  i) przyjęcia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,  
  j) oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
  k) zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
  l) zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej,
  m) przyjęcie informacji dotyczącej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
  n) zmiany uchwały nr 14 Zebrania Przedstawicieli z dn. 12.04.2011r. w sprawie zasad wykonywania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej,
  o) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2021 rok,
  p) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
 10. Dyskusja.
 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wnioskowej ze zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwały w sprawie ich realizacji.
 12. Zamkniecie obrad.

Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli winni zgłosić się po odbiór loginów i haseł uprawniających do udziału w Zebraniu Przedstawicieli nie później niż 14 maja 2021r. w godzinach od 9:00 do 15:00 w placówkach terenowych Banku. Dla wszystkich Przedstawicieli, którzy nie mogli dokonać zgłoszenia i nie odebrali loginu i hasła w terminach powyższych wyznacza się termin dodatkowy w Centrali Krakowskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Rynek Kleparski 8 w Krakowie, w dniu 18 maja 2021 r. w godzinach od 9:00 do 15:00.
Wraz ze zgłoszeniem po odbiór loginów i haseł uprawniających do udziału w Zebraniu Przedstawicieli można pisemnie zgłaszać kandydatów na: Przewodniczącego obrad, Sekretarza Zebrania Przedstawicieli, dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli, członków Komisji Wnioskowej oraz trzech członków Komisji Odpowiedniości. Osoba zgłaszająca danego kandydata powinna w momencie zgłoszenia kandydata złożyć oprócz wypełnionego formularza również pisemną zgodę danego kandydata na kandydowanie.
Na potrzeby dokonywania zgłoszeń oraz odbierania loginów i haseł wprowadzone zostaną odpowiednie rygory sanitarno-higieniczne, z którymi mogą wiązać się utrudnienia lub wymagać będą odpowiedniego czasu. Mając jednak na względzie bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do nich.
Informujemy nadto, że w przypadku wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli przez pełnomocnika – pełnomocnik może reprezentować tylko jednego Przedstawiciela.
Informujemy, że sprawozdanie finansowe za 2020 rok będzie wyłożone do wglądu w lokalu siedziby Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Biurze Obsługi Zarządu i Komunikacji Zewnętrznej w Krakowie, Rynek Kleparski 8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 od dnia 7 maja 2021 r., a niezależnie od powyższego na stronie internetowej Banku.
 

Uchwała w sprawie ustalenia terminu zwołania Zebrania Przedstawicieli
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli
Pełnomocnictwo
Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli/Sekretarza Zebrania Przedstawicieli
Zgoda na kandydowanie na Przewodniczącego/Sekretarza Zebrania Przedstawicieli
Zgłoszenie kandydatów na Członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli
Zgoda na kandydowanie na Członka Prezydium Zebrania Przedstawicieli
Zgłoszenie kandydatów na Członków Komisji Wnioskowej Zebrania Przedstawicieli
Zgoda na kandydowanie na Członka Komisji Wnioskowej Zebrania Przedstawicieli
Zgłoszenie kandydatów na Członków Komisji Odpowiedniości Zebrania Przedstawicieli
Zgoda na kandydowanie na Członka Komisji Odpowiedniości Zebrania Przedstawicieli

 

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Bankowość

mobilna

mKBS

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.