logo
Informacja o Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli w dniu 19.11.2021

Na podstawie § 19 Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego w związku z zakończeniem Zebrań Grup Członkowskich, które odbyły się w dniu 28.10.2021 r., Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego ustala termin zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego na dzień 19 listopada 2021 r. o godzinie 10.00.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego zwołanego na dzień 19 listopada 2021 r.

1. Otwarcie, wybór Prezydium – Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i dwóch członków Prezydium, Komisji Wnioskowej oraz Komisji Odpowiedniości.

2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przedstawienie:

- wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich poprzedzających odbycie Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli zwołanego na dzień 19 listopada 2021 r.;

- uwarunkowań faktycznych i prawnych dla sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Banku,

- uwarunkowań prawnych zmian Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, pod kątem jego dostosowania do wymagań wynikających z Rekomendacji Z oraz innych przepisów prawa,

- zmian zawartych w nowelizacji Polityki Ładu Korporacyjnego Krakowskiego Banku Spółdzielczego, wynikających z wdrożenia Rekomendacji Z,

- zmian zawartych w Polityce oceny odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości w składzie Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym,

- zmian w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,

- uwarunkowań Regulaminu Wynagradzania członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Banku,

b) zmian Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego,

c) zmian Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,

d) zmian Polityki Ładu Korporacyjnego Krakowskiego Banku Spółdzielczego,

e) zmian Polityki oceny odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości w składzie Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym,

f) oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,

g) oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,

h) uchwalenia Regulaminu Wynagradzania członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności p.o. Prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

7. Dyskusja.

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wnioskowej ze zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwał w sprawie ich realizacji.

9. Zamknięcie obrad.

 

Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli winni zgłosić się po odbiór loginów i haseł uprawniających do udziału w Zebraniu Przedstawicieli w dniach 15 lub 16 listopada 2021r. w godzinach 09:00-15:00 we właściwych dla siebie Oddziałach Banku, a dodatkowy ostateczny termin odbioru tych pakietów ustala się na dzień 17 listopada 2021 r. w godzinach 09:00-15:00 w Centrali Banku w Krakowie (odbiór następował będzie w I Oddziale Kraków).


Wraz ze zgłoszeniem po odbiór loginów i haseł uprawniających do udziału w Zebraniu Przedstawicieli można pisemnie zgłaszać kandydatów na: Przewodniczącego obrad, Sekretarza Zebrania Przedstawicieli, dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli, trzech członków Komisji Wnioskowej oraz trzech członków Komisji Odpowiedniości. Osoba zgłaszająca danego kandydata powinna w momencie zgłoszenia kandydata złożyć oprócz wypełnionego formularza również pisemną zgodę danego kandydata na kandydowanie.
 

Na potrzeby dokonywania zgłoszeń oraz odbierania loginów i haseł, wprowadzone zostaną odpowiednie rygory sanitarno-higieniczne, z którymi mogą wiązać się utrudnienia lub wymagać będą odpowiedniego czasu. Mając jednak na względzie bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do nich.
 

Informujemy nadto, że w przypadku wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli przez pełnomocnika – pełnomocnik może reprezentować tylko jednego Przedstawiciela.

 

Uchwała w sprawie ustalenia terminu zwołania Zebrania Przedstawicieli
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli
Pełnomocnictwo
Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli/Sekretarza Zebrania Przedstawicieli
Zgoda na kandydowanie na Przewodniczącego/Sekretarza Zebrania Przedstawicieli
Zgłoszenie kandydatów na Członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli
Zgoda na kandydowanie na Członka Prezydium Zebrania Przedstawicieli
Zgłoszenie kandydatów na Członków Komisji Wnioskowej Zebrania Przedstawicieli
Zgoda na kandydowanie na Członka Komisji Wnioskowej Zebrania Przedstawicieli
Zgłoszenie kandydatów na Członków Komisji Odpowiedniości Zebrania Przedstawicieli
Zgoda na kandydowanie na Członka Komisji Odpowiedniości Zebrania Przedstawicieli
Formularz oświadczenia w sprawie wypłaty diety Przedstawicielom

Kredyt

w tempo
Do stu tysięcy na Twoje potrzeby!

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

w promocji

 

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.