Bankowość internetowa KBS24 - logowanie Nowość - Bankowość internetowa dla firm KBSNet - logowanie

Krakowski Bank Spółdzielczy jest dystrybutorem funduszy zarządzanych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Union Investment TFI
15 lat na polskim rynku, 16 (sub)funduszy inwestycyjnych, aktywa sięgające ponad sześć miliardów złotych, liczne nagrody i wyróżnienia.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Union Investment to część europejskiej grupy finansowej Union Investment z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Grupa istnieje od 1956 roku, obecnie zarządza ponad 200 funduszami oferowanymi w Niemczech, we Włoszech, w Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii i Hongkongu. Union Investment TFI SA działa w Polsce od 1995 roku – początkowo jako Korona TFI SA. Od tego czasu Towarzystwo sukcesywnie powiększało aktywa firmy i generowało atrakcyjne zyski dla swoich Klientów. Obecnie Union Investment TFI zarządza 16 subfunduszami o łącznej wartości aktywów przekraczającej 7 miliardów złotych. O silnej pozycji Union Investment na rynku funduszy inwestycyjnych mogą świadczyć również liczne wyróżnienia przyznane zarządzającym i funduszom na przestrzeni ostatnich lat. W 2010 r. Union Investment TFI po raz ósmy znalazło się na podium (szósty raz na pierwszym miejscu) dorocznego rankingu TFI organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita oraz firmę analityczną Analizy Online. Towarzystwo zajęło również pierwsze miejsca we wcześniejszych edycjach rankingu - w latach 2009; 2004 i 2003, a w 2002 roku zostało wybrane "Najbardziej przyjaznym TFI na rynku polskim". W lipcu 2009 roku analitycy Open Finance uznali UniFundusze FIO za na najlepszy fundusz parasolowy dostępny na polskim rynku.
Towarzystwo stale powiększa swoją ofertę oraz dopasowuje ją do potrzeb inwestorów. Jako pierwsze TFI utworzyło wortal konsumencki, w którym inwestowanie przedstawione jest w prosty i przyjazny sposób. Pod adresem www.unionklub.pl internauci dowiadują się, jak funkcjonują fundusze, wyrażają opinie na temat tej formy inwestycji oraz mogą dzielić się swoimi doświadczeniami.
Ponadto w ofercie Towarzystwa znajdują się produkty stworzone specjalnie z myślą o potrzebach i preferencjach klientów Krakowskiego Banku Spółdzielczego takie jak np.: Plan Systematycznego Oszczędzania „Ziarnko do Ziarnka” oparty na subfunduszu UniStabilny Wzrost, indywidualne plany oszczędzania, oraz produkty dla klientów o większych środkach, w tym – usługi asset management. Union Investment TFI posiada też produkty dedykowane dla klientów instytucjonalnych: zarządzanie środkami, pracownicze programy emerytalne czy programy motywacyjne.
Mając na uwadze specyfikę swoich klientów Krakowski Bank Spółdzielczy, po wnikliwej analizie rynku finansowego w Polsce wybrał z ofert Union Investment TFI SA produkty o zróżnicowanym zaangażowaniu kapitału, czasu i ryzyka.


W ramach oferty funduszowej proponujemy:

Plan Systematycznego Oszczędzania - Ziarnko do Ziarnka
Dlaczego warto? Powodów jest wiele a oto niektóre z nich:
• Przyszłość naszych dzieci - studia, mieszkanie lub lepszy start w dorosłe życie
• Dodatkowa emerytura
• Na czarną godzinę
• Podróż życia
Potrzeby są różne, najczęściej do ich realizacji niezbędna jest gotówka – warto pomyśleć o tym już dziś i zadbać o to z nami.
• Produkt na okres 5 lat
• Oparty jest na subfunduszu UniStabilny Wzrost charakteryzującym się średnim poziomem wahań wartości inwestycji
• miesięczna wpłata jest naprawdę niewielka
• otrzymujesz zniżkę 50% w opłacie manipulacyjnej
• możliwość kontynuowania planu po okresie 5 lat przy zachowaniu zniżki

Fundusz Parasolowy UniFundusze FIO
Fundusz parasolowy UniFundusze FIO powstał w lipcu 2007. Obecnie parasol obejmuje subfundusze z różnych klas aktywów oraz obszarów geograficznych, o różnym stopniu ryzyka. Idea funduszu parasolowego to możliwość przechodzenia między subfunduszami bez podatku od zysków (nie jest to możliwe w przypadku zwykłych funduszy, niebędących pod parasolem).

SUBFUNDUSZE PIENIĘŻNE
UniKorona Pieniężny
- to najbardziej bezpieczna forma inwestowania. Charakteryzuje się nie tylko wysokim bezpieczeństwem dokonywanych lokat, ale również niskimi wahaniami wartości jednostek uczestnictwa.
- przedmiotem inwestycji są m.in.: bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku.
- w momencie, kiedy na giełdzie trwa bessa, możliwość zarobienia więcej niż na subfunduszach zawierających akcje.
- zysk w krótkim okresie bez konieczności ponoszenia zbędnego ryzyka.
- instrumenty rynku pieniężnego cechują się krótkim okresem zapadalności – nieprzekraczajacym jednego roku – są płynne i ich ryzyko inwestycyjne jest zdecydowanie najniższe.

SUBFUNDUSZE DŁUŻNE
UniKorona Obligacje
UniObligacje: Nowa Europa
UniDolar Obligacje

- sposób na gromadzenie oszczędności przez dłuższy czas, a jednocześnie bez konieczności akceptacji podwyższonego ryzyka związanego z zakupem akcji.
- subfundusze papierów dłużnych inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i władze samorządowe.
- charakteryzują się umiarkowaną zmiennością wartości, zaś ich stopa zwrotu zależy od poziomu stop procentowych.
- w momencie, kiedy na giełdzie trwa bessa, możliwość zarobienia więcej niż na subfunduszach zawierających akcje.

SUBFUNDUSZE MIESZANE
UniBezpieczna Alokacja
UniStabilny Wzrost
UniKorona Zrównoważony
- celem jest długoterminowy wzrost wartości aktywów poprzez inwestycje, zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne.
- do tej grupy subfunduszy zaliczamy subfundusze zrównoważone oraz stabilnego wzrostu.
- charakteryzują się wysoką rentownością oraz mniejszym ryzykiem niż subfundusze akcyjne

SUBFUNDUSZE AKCYJNE
UniKorona Akcje
UniAkcje Sektory Wzrostu
UniAkcje: Nowa Europa
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
- inwestują przede wszystkim w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu.
- polityka inwestycyjna może być bardziej lub mniej agresywna.
- najbardziej agresywne subfundusze inwestują w akcje, które potencjalnie dają możliwość uzyskania maksymalnych zysków kapitałowych, przy wysokim poziomie ryzyka
- subfundusze o polityce inwestycyjnej ukierunkowanej na bieżący dochód lokują w większym stopniu w akcje spółek o ugruntowanej pozycji i wysokich okresowych dywidendach.
- charakteryzują się potencjalnie wysoką rentownością, ale również wysokim poziomem zmienności wartości jednostki uczestnictwa.

Fundusz Parasolowy UniFundusze SFIO
Subfundusz UniWIBID
Subfundusz należy do kategorii specjalistycznych. Środki jego uczestników są lokowane do 100% w instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż rok.
Doskonałe rozwiązanie:
- aby lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
- dla zainteresowanych zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
- oferujące profesjonalne zarządzanie.

Subfundusz UniEURIBOR
Subfundusz inwestuje do 100% swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe, emitowane głównie przez przedsiębiorstwa znajdujące się w Polsce oraz krajach CEE. Czas pozostający do wykupu tych instrumentów nie przekracza roku lub wysokość oprocentowania jest ustalona dla okresu krótszego niż rok. Bazową walutą inwestycyjną jest euro.
Doskonałe rozwiązanie dla inwestorów, którzy:
- posiadają nadwyżki finansowe w euro,
- otrzymują dotacje z Unii Europejskiej na rozwój działalności,
- eksportują produkty do krajów należących do strefy euro,
- dokonują rozliczeń w euro ze swoim zagranicznym akcjonariuszem,

Szczegółowe informacje w oddziałach Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Wymagane prawem informacje, w tym czynniki ryzyka inwestycyjnego, są publicznie dostępne w prospekcie informacyjnym i jego skrócie na stronie www.union-investment.pl. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% portfela funduszu może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, kraje OECD wskazane w prospekcie oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w przypadku tych ostatnich – pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.
Ze względu na skład portfela fudnuszu, wartość aktywów netto funduszu może się cechować dużą zmiennością.