Bankowość internetowa KBS24 - logowanie Nowość - Bankowość internetowa dla firm KBSNet - logowanie

Promocja kredytu mieszkaniowo-hipotecznego KBS

Promocja kredytu mieszkaniowo-hipotecznego KBS obowiązuje od 20.10.2017r. do 30.04.2018 r. Przedmiotem promocji jest nabycie przez Uczestnika Promocji prawa do niższej prowizji i marży w kredycie mieszkaniowo hipotecznym KBS niż wynika to z regularnego cennika. Uczestnikiem może być osoba, która w trakcie trwania Promocji złoży wniosek o kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS; posiada lub założy przed zawarciem umowy kredytowej rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w KBS; zobowiąże się do dokonywania regularnych wpływów na w/w rachunek w wysokości nie mniejszej niż rata kapitałowo-odsetkowa wynikająca z harmonogramu spłat; uzyska pozytywną decyzję kredytową i podpisze umowę o kredyt. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach KBS.

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS udzielany jest w PLN z przeznaczeniem m. in. na:
•    zakup mieszkania, domu na rynku pierwotnym i wtórnym,
•    zakup działki budowlanej,
•    nabycie lokalu mieszkalnego od gminy, lokalu zakładowego,
•    dopłatę związaną z zamianą, przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu na własnościowe,
•    budowę, remont, rozbudowę domu lub mieszkania,
•    refinansowanie wydatków mieszkaniowych
•    na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku.
Kwota kredytu: od 50.000 zł.
Okres spłaty: do 20 lat.
Brak opłaty przygotowawczej.
Brak opłat za wcześniejszą spłatę.
Oprocentowanie promocyjne: 3,93 % (WIBOR 3M + marża Banku 2,2% ).
W przypadku Klientów posiadających wkład własny w wysokości powyżej 50% kosztów przedsięwzięcia, oprocentowanie promocyjne wynosi 3,73 % (WIBOR 3M + marża Banku 2,0%). Oprocentowanie bez promocji: 5,73% (WIBOR 3M + marża Banku 4,0%. ).
Kredyt hipoteczny jest kredytem o zmiennej stopie oprocentowania. Ewentualny wzrost wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w trakcie spłaty kredytu oznacza dla Kredytobiorcy wyższą ratę.
Prowizja: 1%. (Prowizja bez promocji: 1,75%)
Bank wymaga ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie nieruchomości.
Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 80% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.
Minimalny wkład własny wynosi 20 % kosztów przedsięwzięcia.
Istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych.
Udzielenie kredytu, jego wysokość i okres spłaty uzależnione są od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Klienta.
Reprezentatywny przykład:
• całkowita kwota kredytu hipotecznego: 178.000,00 zł,
• całkowity koszt kredytu hipotecznego: 66.238,08 zł,
• całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 244.238,08 zł,
• zmienne oprocentowanie kredytu 3,93% w stosunku rocznym stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M i marży Banku,
• rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 4,28%,
• 192 rat w wysokości: 1.250,54 zł (kapitał + odsetki).
• Koszty ujęte w całkowitym koszcie kredytu hipotecznego:
- Suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 62.103,08 zł.
- Prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 1.780,00 zł.
- Będą Państwo musieli ponieść koszty ustanowienia hipoteki (wysokość poniższych kosztów ustanowienia hipoteki jest niezależna od Banku):
1 - koszt wpisu hipoteki: 200,00 zł,
2 - koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł,
Możliwe inne koszty:
•    koszty notarialne,
•    wycena rzeczoznawcy majątkowego.
- Opcjonalnie Koszty ponoszone okresowo (nieujęte w ratach):
1 - Ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (od ognia i innych zdarzeń losowych) - składka roczna, płatna z góry, jeżeli jest znana Bankowi (w reprezentatywnym przykładzie założono składkę roczną w wysokości 133,50 zł).
2 - Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy – składka jednorazowa lub roczna, płatna z góry, jeżeli jest znana Bankowi (w reprezentatywnym przykładzie nie zakładano tego rodzaju ubezpieczenia).
W reprezentatywnym przykładzie założono, że Bank udzielił kredytu mieszkaniowo-hipotecznego KBS w wysokości 178.000 zł, spłacanego w 192 równych ratach miesięcznych. Wkład własny w wysokości 44.500 zł, co stanowi 20% kosztów przedsięwzięcia.
Stanowiąca zabezpieczenie hipoteczne nieruchomość o wartości 222.500 zł została ubezpieczona przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. S. Małachowskiego 10. Założono również, że wysokość raty nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania, a spłaty będą dokonywane terminowo. Symulację sporządzono na dzień 23.10.2017 r na reprezentatywnym przykładzie bez dobrowolnego ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych. Klient ma prawo wyboru ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych został wskazany jedynie w celu przedstawienia reprezentatywnego przykładu.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.