Bankowość internetowa KBS24 - logowanie Nowość - Bankowość internetowa dla firm KBSNet - logowanie

Niezbędne dokumenty

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy
Niezbędne dokumenty do otwarcia

ROR:

 1. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu na czas nieokreślony bądź co najmniej na 12 miesięcy lub ostatni odcinek renty /emerytury,
 2. dowód osobisty.

Rachunek można założyć także na podstawie deklarowanych comiesięcznych wpłat własnych .

ROR - STUDENT:

 1. ważna legitymacja studencka (uczniowska),
 2. dokument stwierdzający tożsamość

ROR - DEBIUT:

      1.   paszport lub ważna legitymacja uczniowska, akt urodzenia,
      2.   dokument stwierdzający tożsamość Rodzica/Opiekuna

Rachunek rozliczeniowy
Wraz z wnioskiem o otwarcie rachunku, w zależności od swojego statusu prawnego, wnioskodawca zobowiązany jest:

 1. dołączyć dokumenty dotyczące formy organizacyjno - prawnej (przez co należy rozumieć: akt założycielski, umowę spółki lub statut, wypis z właściwego rejestru lub ewidencji),
 2. przedłożyć zaświadczenie o otrzymaniu numeru identyfikacyjnego REGON oraz inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich uzyskania wynika z odrębnych przepisów prawa ,
 3. przedłożyć decyzję właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP, a w przypadku oczekiwania na jej wydanie, wnioskodawca zobowiązany jest do jej przedłożenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Lokaty - dowód osobisty.

Kredyty dla klientów indywidualnych
Ubiegając się o kredyt detaliczny klienci indywidualni do wniosku dołączają:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu , na drukach bankowych,
 • odcinki renty/emerytury, decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, ostatnia decyzja o waloryzacji,
 • inne dokumenty potwierdzające źródło dochodu.

Kredyty na działalność gospodarczą
Ubiegając się o kredyt na działalność gospodarczą do wniosku wymagane są następujące dokumenty:

do oceny formalno prawnej:

 • kserokopie dokumentów tożsamości,
 • odpisy z właściwych rejestrów,
 • wpisy do ewidencji działalności gospodarczej,
 • numery Regon i NIP,
 • zezwolenia i koncesje,
 • umowy spółki, statuty,
 • zaświadczenia z US, ZUS, KRUS oraz gminy o braku zobowiązań publicznoprawnych,
 • kwestionariusze bankowe,

do oceny zdolności kredytowej:

 • zaświadczenia o wysokości zarobków, 
 • odcinki emerytur, rent z decyzjami o przyznaniu (waloryzacji) świadczenia,
 • umowy (np. najmu, dzierżawy),
 • nakazy płatnicze,
 • deklaracje podatkowe,
 • sprawozdania finansowe,
 • opinie biegłych rewidentów,
 • plany finansowe i kalkulacje,
 • oświadczenia majątkowe,
 • opinie bankowe, 

do ceny zabezpieczeń (jeśli są wymagane):

 • odpisy z ksiąg wieczystych,
 • odpisy z Rejestru Zastawów,
 • wypisy z rejestru gruntów,
 • wyceny, faktury,
 • polisy ubezpieczeniowe,
 • dowody rejestracyjne,

oraz inne uzgodnione z pracownikiem Banku, niezbędne do prawidłowej oceny wniosku.

Kredyty na działalność rolniczą
W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne do wniosku o kredyt należy dołączyć:

 • nakaz płatniczy,
 • zaświadczenie o braku zaległości wobec KRUS , Urzędu Gminy,
 • informację o stanie majątkowym,
 • kalkulację dochodowości gospodarstwa ,

Wykaz dokumentów niezbędnych do oceny wniosku kredytowego Jednostek Samorządu Terytorialnego:

 • statut,
 • regon,
 • regulamin organizacyjny (w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta),
 • dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST,
 • uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazanie członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z ustawą o finansach publicznych (nie dotyczy gmin),
 • uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego,
 • uchwała Rady/Sejmiku w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 • uchwała Rady/Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez organ wykonawczy JST w roku budżetowym, o ile zapis ten nie jest zamieszczony w projekcie budżetu lub w uchwale budżetowej,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu,
 • uchwała Rady/Sejmiku w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok,
 • roczne sprawozdania z wykonania budżetów, za dwa ostatnie lata, oraz za ostatni kwartał, sporządzane na załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie, sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń),
 • opinie RIO o wykonaniu budżetów za dwa ostatnie lata,

W przypadku wystąpienia o kredyt po półroczu:

 • opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu po I półroczu, zgodnie z terminami sprawozdawczości,

Jeżeli kredyt dotyczy finansowania wydatków inwestycyjnych dokumentami są:

 • skrótowy opis inwestycji (tj. nazwa i lokalizacja, termin rozpoczęcia i zakończenia, aktualne zaawansowanie),
 • dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja,
 • harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanego zadania,
 • poświadczenie zbilansowanie środków na realizację inwestycji, tj. środki własne, kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, inne źródła,
 • pozwolenia administracyjne i środowiskowe (jeżeli są wymagane),
 • umowy z wykonawcami.