Bankowość internetowa KBS24 - logowanie Nowość - Bankowość internetowa dla firm KBSNet - logowanie

Kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

1. Kredyty udzielane JST mogą być przeznaczone wyłącznie na następujące cele:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Kredyty, z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:

1) mają charakter kredytów krótkoterminowych i podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym, w którym zostały zaciągnięte,
2) mogą być uruchamiane w rachunku kredytowym lub w rachunku rozliczeniowym, jeżeli JST posiada rachunek rozliczeniowy w naszym Banku.

3. Kredyty, o których mowa w ust. 1. pkt 2, pkt 3 i pkt 4: mogą mieć charakter kredytów krótkoterminowych, średnioterminowych lub długoterminowych.